Blog

Hướng dẫn xử lý file trong C#

huong-dan-xu-ly-file-trong-c-13
Lab lập trình C#

Hướng dẫn xử lý file trong C#

Hướng dẫn xử lý file trong C# với mục tiêu nhập thông tin và lưu vào file. Ngoài ra, chúng tôi còn hướng dẫn các bạn đọc dữ liệu từ file và hiển thị lên màn hình.

Biết rằng mỗi một học viên cân quản lý các thông tin như: mã đăng nhập, tên học viên, giới tính, nhóm, kỹ năng, số điện thoại và ngày nhập học.

Hướng dẫn xử lý file trong C# – Hướng dẫn

Bước 1: Tạo mới một project dạng Console App

Khởi động Visual studio IDE -> Chọn File -> Chọn New -> Chọn Visual C# -> Chọn Console App (.NET Framework)

Name: Nhập CandidateManagement. Location: Chỉ định nơi chứa source code

Bước 2: Tạo một Class dạng static tên Constants

public static class Constants 
{
}

Khai báo những hằng số để tạo menu

Khai báo những hằng số để miêu tả thông tin một học viên

Khai báo những hằng số phục vụ cho việc thông báo lỗi hoặc cảnh báo

Bước 3: Tạo một Class tên Trainee

Khai báo thuộc tính

private string name;
private DateTime birthDate;
private string school;
private string className;
private string skillName;
private int yearOld;

Tạo getter và setter cho các thuộc tính với quyền truy cập là private

// Tên
public string Name { get => name; set => name = value; }
// Ngày sinh
public DateTime BirthDate { get => birthDate; set => birthDate = value; }
// Trường
public string School { get => school; set => school = value; }
// Lớp
public string ClassName { get => className; set => className = value; }
// Kỹ năng
public string SkillName { get => skillName; set => skillName = value; }
// Tuổi
public int YearOld { get => yearOld; }

Tạo phương thức khởi tạo có tham số

hướng dẫn xử lý file trong c#

Tạo phương thức khởi tạo không tham số

Tạo phương thức InputField để nhập dữ liệu cho một thuộc tính

Tạo phương thức CalYearOld để tính tuổi học viên

Tạo phương thức InputTraineeInfo để nhập thông tin cho một học viên

Bước 4: Tạo một Class tên TraineeInformation

Khai báo biến

private static TraineeInformation traineeInformation;
private Dictionary<string, Trainee> traineesDictionary;
private readonly BinaryFormatter formatter;

Khai báo hằng số cho tên file

private const string DATA_FILENAME = "traineesinformation.dat";

Tạo phương thức Instance giúp tạo một thể hiện của TraineeInformation

Tạo phương thức khởi tạo không tham số

Tạo phương thức Add để thêm một học viên vào Dictionary

Tạo phương thức Remove giúp xóa một học viên ra khỏi Dictionary

Tạo phương thức Save giúp lưu thông tin học viên ra file

Tạo phương thức Load để đọc thông tin học viên từ file và đưa vào Dictionary

Tạo phương thức Print để hiển thị thông tin của tất cả các học viên hiện có

Bước 5: Tạo một Class tên Action

Khai báo một enum

public enum Options {
      Create = 1, ViewInfo = 2,
      DeleteInfo = 3, Exit = 4
};

Khai báo một thể hiện của lớp Trainee

private Trainee trainee;

Tạo getter cho trainee

Trainee MyTrainee { get; }

Tạo phương thức khởi tạo

public Action()
{
}

Tạo phương thức Menu trình bày các tính năng của ứng dụng

Bước 6: Thêm đoạn code sau vào phương thức Main của lớp Program

// Create object Action.
Action action = new Action ( );
// Screen for user choice action
action.Menu ( );

Bước 7: Chạy chương trình

Thêm một học viên và lưu vào file

Xem thông tin học viên từ file

Hướng dẫn xử lý file trong C# – Kết luận

Trong bài hướng dẫn này, chúng tôi đã trình bày cách ghi dữ liệu ra file và đồng thời đọc dữ liệu từ file. Ngoài ra, chúng tôi tạo một lớp Constants để định nghĩa những hằng số và sử dụng chúng tại những class. Tại sao chúng tôi làm như thế? Câu trả lời để giành cho các bạn

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!