Hướng dẫn sử dụng LinQ trong C#

Hướng dẫn sử dụng LinQ trong C#

huong-dan-su-dung-linq-trong-c-9
Lab lập trình C#

Hướng dẫn sử dụng LinQ trong C#

Hướng dẫn sử dụng LinQ trong C# chúng tôi sẽ sử dụng LinQ để làm việc với Collection. Chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một ứng dụng quản lý đặt hàng dạng Console.

Một đơn đặt hàng cần quản lý bao gồm: mã, ngày đặt, tổng tiền, giảm giá, miêu tả và trạng thái đơn hàng.

Một chi tiết đơn đặt hàng bao gồm: mã chi tiết đơn hàng, mã đặt hàng, số lượng đặt hàng và giá của mặt hàng.

Hướng dẫn sử dụng LinQ trong C# – Hướng dẫn

Bước 1: Tạo mới một project

Khởi động Visual studio IDE -> Chọn File -> Chọn New -> Chọn Visual C# -> Chọn Console App (.NET Framework)

hương dẫn sử dụng linq trong C#

Name: Nhập OrderManagement. Location: Chỉ định nơi lưu source code

Bước 2: Tạo mới một Class và đặt tên OrderDetail

Thêm đoạn code sau vào lớp OrderDetail

Bước 3: Tạo mới một Class với tên là Order và thêm đoạn code sau vào lớp Order

Khai báo thuộc tính

Khai báo biến chứa danh sách mặt hàng được đặt

public List<OrderDetail> OrderDetails { get; set; }

Khai báo phương thức khởi tạo để khởi tạo mã, ngày đặt hàng là ngày hiện hành và trạng thái đơn hàng là đã đặt hàng

Tạo phương thức Print để hiển thị thông tin một đơn hàng

Tạo phương thức PrintWithDetail để hiển thị thông tin đơn hàng chi tiết

Khai báo trạng thái đơn hàng sử dụng enum

Bước 4: Thêm đoạn code sau vào lớp Program

Tạo phương thức GenerateOrder để tạo danh sách đơn đặt hàng

Thêm xử lý cho phương thức Main (Có sử dụng LinQ)

Bước 5: Chạy chương trình

Nhập số lượng đơn đặt hàng

Hướng dẫn sử dụng LinQ trong C# – Kết luận

Trong bài hướng dẫn này, chúng tôi sử dụng LinQ để làm việc với Collection. Ngoài ra, chúng ta còn có thể sử dụng LinQ để thao tác với database.

Nghiệp vụ trong bài hướng dẫn này không quan trọng. Mục đích chính là chúng tôi muốn trình bày cách mà chúng ta sẽ sử dụng LinQ như thế nào.

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!