Hướng dẫn sử dụng Collection trong C#

Hướng dẫn sử dụng Collection trong C#

huong-dan-su-dung-collection-trong-c-13
Lab lập trình C#

Hướng dẫn sử dụng Collection trong C#

Hướng dẫn sử dụng Collection trong C# với mục tiêu sử dụng List để tạo ứng dụng dạng Console giúp quản lý đặt vé máy bay của hãng hàng không THE airline.

Thông tin đặt vé cần quản lý gồm mã đặt vé, nơi đi, nơi đến, giá vé, số lượng vé và tổng tiền vé mà khách hàng phải trả.

Hướng dẫn sử dụng Collection trong C# – Hướng dẫn

Bước 1: Tạo mới một Project

Khởi động Visual studio IDE -> Chọn File -> Chọn New -> Chọn Visual C# -> Chọn Console App (.NET Framework)

hướng dẫn sử dụng collection trong c#

Name: Nhập BookingManagment. Location: Chỉ định nơi lưu project

Bước 2: Tạo mới một Class và đặt tên Booking

Từ menu ‘Project‘ -> chọn ‘Add Class…

Tại hộp thoại ‘Add New Item’, nhập tên Class là ‘Booking’ -> Chọn ‘Add

Bước 3: Thêm đoạn code sau vào lớp Booking

Khai báo thuộc tính

Viết phương thức Add để nhập thông tin từ bàn phím và lưu vào các thuộc tính

Viết phương thức TotalPrice để tính tổng tiền vé mà khách hàng phải trả

Viết phương thức TicketConfirmation để hiển thị thông tin chi tiết một vé đã được khách hàng đặt

Bước 4: Tạo một Class và đặt tên là Test và thêm những đoạn code sau

Khai báo biến tên bookingLst để chứa danh sách vé được đặt

private List<Booking> bookingLst;

Tạo phương thức khởi tạo

public Test()
{
    this.bookingLst = new List<Booking>();
}

Viết phương thức AddBooking để tạo một Booking và đưa vào List

Viết phương thức DisplayBookingAll hiển thị tất cả thông tin về các vé đã đặt

Viết phương thức DisplayaBooking để hiển thị thông tin một vé theo mã vé

Bước 5: Thêm đoạn code sau vào phương thức Main của lớp Program

Bước 6: Chạy chương trình

Nhập thông tin đặt vé

Hiển thị thông tin vé đã đặt

Hướng dẫn sử dụng Collection trong C# – Kết luận

Bạn cần thay đổi code để chương trình sẽ kiểm tra thông tin nhập vào với yêu cầu: tất cả các thông tin phải được cung cấp. Ngoài ra, giá tiền và số lượng vé đặt phải lớn hơn 0.

Bổ sung thêm menu để hiển thị các tính năng của ứng dụng:

  • Đặt vé
  • Hiển thị tất cả thông tin vé đã đặt
  • Hiển thị thông tin một vé đã đặt dựa vào mã vé
  • Thoát chương trình

Chương trình chỉ thoát khi người dùng nhập chọn tính năng ‘Thoát chương trình

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!