Hướng dẫn kế thừa trong C# sẽ là bài hướng dẫn đầu tiên trong chuỗi bài hướng dẫn về lập trình hướng đối tượng trong C#.

Mục tiêu của bài hướng dẫn kế thừa trong C# là tạo lớp, phương thức, kế thừa và gọi phương thức của lớp cha.

Hướng dẫn kế thừa trong C# – Yêu cầu

Xây dựng chương trình quản lý nhân sự trong một công ty. Chương trình phải có các chức năng như: quản lý thông tin nhân viên (mã nhân viên, tên nhân viên, giới tính, bằng cấp, ngày sinh) và thông tin khách hàng (mã khách hàng, tên khách hàng, giới tính, ngày sinh, loại khách hàng).

Chương trình cho phép người dùng lựa chọn thao tác thông qua menu

 • Thêm nhân viên (nhập: ae)
 • Thêm khách hàng (nhập: ac)
 • Hiển thị thông tin nhân viên (nhập: dae)
 • Hiển thị thông tin khách hàng (nhập: dac)
 • Thống kê khách hàng (nhập: cs)
 • Thoát chương trình (nhập: ea)

Khi người dùng nhập “ae”:

 • Yêu cầu người dùng nhập tên nhân viên, giới tính, ngày sinh và bằng cấp. Lưu ý mã nhân viên sẽ được phát sinh tự động theo qui tắc là e1, e2, …
 • Giới tính chỉ được phép nhập nam hoặc nữ.
 • Bằng cấp chỉ được phép nhập trung cấp, cao đẳng hoặc đại học.
 • Ngày sinh phải có độ dài là 10

Khi người dùng nhập “ac”:

 • Yêu cầu người dùng nhập tên khách hàng, giới tính, ngày sinh và loại khách hàng. Lưu ý mã khách hàng sẽ được phát sinh tự động theo qui tắc là c1, c2, …
 • Giới tính chỉ được phép nhập nam hoặc nữ.
 • Loại khách hàng chỉ được phép nhập mới, thành viên hoặc vip.
 • Ngày sinh phải có độ dài là 10

Khi người dùng nhập “dae”: Hiển thị tất cả danh sách nhân viên hiện có trong công ty.

Khi người dùng nhập “dac”: Hiển thị tất cả danh sách khách hàng hiện có của công ty.

Khi người dùng nhập “cs”: Thống kê khách hàng dựa theo loại khách hàng. Chương trình sẽ hiển thị số lượng khách hàng mới, thành viên, vip.

Khi người dùng nhập “ea”: Chương trình sẽ hiển thị thông báo xác nhận “Bạn có muốn thoát chương trình không (c/k)?”. Nếu nhập “c”, sẽ thoát chương trình.

Hướng dẫn kế thừa trong C# – Hướng dẫn

Bước 1: Tạo một Class tên Person

hướng dẫn kế thừa trong C#

Bước 2: Viết xử lý cho Person.cs

Bước 3: Tạo một Class tên Employee

Bước 4: Viết xử lý cho Employee.cs

Bước 5: Tạo một Class tên Customer

Bước 6: Viết xử lý cho Customer.cs

Bước 7: Tạo một Class tên HumanManagementSystem

Bước 8: Viết xử lý cho HumanManagementSystem.cs

Khai báo biến chứa danh sách nhân viên, khách hàng

Tạo menu

Xử lý thêm khách hàng, thêm nhân viên, hiển thị nhân viên và hiển thị khách hàng

Thống kê theo loại khách hàng

Bước 9: Chạy chương trình

Thêm khách hàng

Thêm nhân viên

Hiển thị thông tin nhân viên

Hiển thị thông tin khách hàng

Thống kê khách hàng

Hướng dẫn kế thừa trong C# – Kết luận

Theo như yêu cầu thì bài hướng dẫn này còn thiếp phần kiểm tra thông tin lúc nhập. Do đó, các bạn phải bổ sung phần này tại phương thức Accept().

Về lý thuyết kế thừa các bạn xem bài Tính kế thừa trong C# để hiểu về kế thừa cũng như vận dụng kế thừa trong lập trình.