Blog

Hướng dẫn xử lý ngoại lệ trong C#

huong-dan-xu-ly-ngoai-le-trong-c-3
Lab lập trình C#

Hướng dẫn xử lý ngoại lệ trong C#

Hướng dẫn xử lý ngoại lệ trong C# là xử lý cho một vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình.

Ví dụ vấn đề phát sinh khi đọc một file không tồn tại, kết nối đến máy chủ cơ sở dữ liệu gặp sự cố,… Xử lý ngoại lệ trong C# dựa trên bốn từ khoá try, catch, finally và throw.

Hướng dẫn xử lý ngoại lệ trong C# – Yêu cầu

Câu 1: Tạo lớp Student trong namespace là Library. Lớp Student có các thuộc tính như: studentID, studentName, age, gender và city có phạm vi truy cập là private. Trong lớp này có các phương thức sau:

Phương thức nhập chi tiết các thông tin cho Student. Trong phương thức này kiểm tra giá trị nhập vào như sau:

  • studentID
  • studentName phải có độ dài từ 6-40 ký tự
  • age>=18 (chỉ được phép nhập số)
  • gender kiểu string và chỉ nhận 1 trong 2 giá trị Nam hoặc Nữ. Ngoài 2 giá trị trên, bắt người dùng phải nhập lại.
  • city phải có độ dài từ 4-40 ký tự

Phương thức hiển thị thông tin của Student.

hướng dẫn xử lý ngoại lệ trong C#

Câu 2: Xây dưng lớp Book trong namespace là Library.Borrowing có các thuộc tính như số lượng sách mượn, loại sách cần mượn, phần trăm theo ngày mượn và số lượng ngày mượn.

Phương thức AcceptDetails nhập chi tiết các thông tin cho Book. Kiểm tra các giá trị nhập vào số lượng sách > 0, số ngày mượn >0 và <31 (chỉ được nhập số).

Loại sách mượn và rate nhập theo menu như sau

hướng dẫn xử lý ngoại lệ trong C#

Phương thức CalculateAmount() theo công thức

Số lượng * (rate / 100) * số ngày mượn * 10

Phương thức DisplayDetails() hiển thị chi tiết

hướng dẫn xử lý ngoại lệ trong C#

Câu 3: Xây dựng lớp Program trong namespace là Library để thực hiện các chức năng

Hướng dẫn xử lý ngoại lệ trong C# – Hướng dẫn

Bước 1: Tạo một Class tên Student trong namespace là Library. Các bạn lưu ý ở dòng số 6 namespace Library

Phương thức Display

Bước 2: Tạo một Class tên Book trong namespace là Library.Borrowing. Các bạn lưu ý ở dòng số 6 namespace Library.Borrowing

Xử lý cho mượn sách

Tính tổng tiền mượn sách

Hiển thị thông tin chi tiết về sách mượn

Bước 3: Tạo một Class tên Program thuộc namespace là Library. Các bạn lưu ý ở dòng số 8 namespace Library

Bước 4: Chạy chương trình

Nhập thông tin sinh viên

Nhập thông tin sách mượn

Hướng dẫn xử lý ngoại lệ trong C# – Kết luận

Xử lý ngoại lệ trong bài lab này được vận dụng để kiểm trả dữ liệu mà người dùng nhập có đúng kiểu dữ liệu mà chúng ta đã khai báo hay không.

Các bạn thấy rõ điều đó tại xử lý nhập mã sinh viên của lớp Student. Chúng tôi đã xử lý try…catch để kiểm tra dữ liệu nhập vào. Nếu là số thì lệnh int.Parse sẽ không phát sinh ngoại lệ. Tuy nhiên nếu người dùng nhập chuỗi thì ngoại lệ sẽ phát sinh.

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!