Hướng dẫn sử dụng namespace trong C# với mục tiêu giúp các bạn vận dụng được namespace trong việc xây dựng ứng dụng quản lý thư viện tại một trường học.

Thông tin của một sinh viên cần quản lý gồm mã sinh viên, tên, tuổi và giới tính. Thông tin một phiếu mượn sách gồm số lượng sách mượn, loại sách, tỷ lệ và số ngày mượn.

Hướng dẫn sử dụng namespace trong C# – Hướng dẫn

Bước 1: Tạo một project dạng Console App

Khởi động Visual studio IDE -> Chọn File -> Chọn New -> Chọn Visual C# -> Chọn Console App (.NET Framework)

hướng dẫn sử dụng namespace trong c#

Name: Nhập LibraryManagment. Location: Chỉ định nơi chứa source code.

Bước 2: Tạo 2 namespace tên Borrowing và Candidate

Từ Project menu -> Chọn ‘New Folder

Nhập Borrowing -> Nhấn phím Enter

Thực hiện tương tự để tạo namespace tên Candidate

Bước 3: Tạo mới một Class tên Person

Chuột phải lên namespace tên Candidate -> Chọn Add -> Chọn Class…

Tại hộp thoại Add New Item, nhập tên Class là Person -> Chọn Add

Bước 4: Thêm đoạn code sau vào lớp Person

Khai báo thuộc tính

Tạo phương thức AcceptDetails để nhập thông tin cho một Person

Tạo phương thức DisplayDetails để hiển thị thông tin một Person

Bước 5: Tạo mới một Class tên Student trong namespace tên Candidate. Đồng thời cho lớp Student kế thừa lớp Person và bổ sung thêm đoạn code sau

Khai báo một biến tên classCode

private string classCode

Thực hiện override phương thức AcceptDetails để bổ sung thêm xử lý nhập thông tin cho classCode

Thực hiện override phương thức DisplayDetails để bổ sung thêm xử lý hiển thị thông tin classCode

Bước 7: Tạo một lớp mới tên BookingBorrowing thuộc namesapce tên Borrowing và thêm đoạn code sau vào lớp Borrowing

Khai báo biến

private short numberOfBooks;
private string type;
private short rate;
private short numberOfBorrowDates;

Tạo phương thức AcceptDetails để nhập thông tin đặt vé

Tạo phương thức GetRate để tính tỷ lệ dựa trên loại

Tạo phương thức CalculateAmount để tính tổng tiền mượn sách

Tạo phương thức DisplayDetails để hiển thị thông tin chi tiết về phiếu mượn sách

Bước 8: Thêm đoạn code sau vào phương thức Main của lớp Program

Bước 9: Chạy chương trình

Nhập thông tin sinh viên

Nhập số lượng sách cần mượn

Chọn thể loại sách

Nhập số ngày mượn sách

Hướng dẫn sử dụng namespace trong C# – Kết luận

Các bạn hãy thay đổi source code để bổ sung thêm việc kiểm tra dữ liệu lúc nhập:

  • Tất cả các thông tin không được bỏ trông
  • Tên phải từ 5 kí tự trở lên
  • Giới tính chỉ được nhập Nam hoặc Nu
  • Tuổi phải từ 17 trở lên
  • Số lượng sách và số lượng ngày mượn phải lớn hơn 0
  • Thể loại sách chỉ chấp nhận là chuyen nganh hoặc van hoc hoặc tham khao

Cho biết người dùng lựa chọn tính năng qua menu

  • Nhập thông tin sinh viên
  • Mượn sách
  • Thoát chương trình

Chương trình chỉ thoát khi người dùng nhập thoát.