Hướng dẫn sử dụng Structure trong C#

Hướng dẫn sử dụng Structure trong C#

huong-dan-su-dung-structure-trong-c-6
Lab lập trình C#

Hướng dẫn sử dụng Structure trong C#

Hướng dẫn sử dụng Structure trong C# với mục tiêu vận dụng structure để tạo một ứng dụng quản lý học viên.

Biết rằng mỗi một học viên cần quản lý các thông tin như: mã đăng nhập, tên học viên, giới tính, nhóm, kỹ năng, số điện thoại và ngày nhập học.

Hướng dẫn sử dụng Structure trong C# – Hướng dẫn

Bước 1: Tạo mới một project dạng Console App

Khởi động Visual studio IDE -> Chọn File -> Chọn New -> Chọn Visual C# -> Chọn Console App (.NET Framework)

Name: Nhập CandidateManagement. Location: Chỉ định nơi chứa source code

Bước 2: Tạo mới một Class với tên Trainee và thêm đoạn code sau

Khai báo một structure

Khai báo thuộc tính bên trong struct Trainee

Tạo một phương thức SetValues bên trong struct Trainee để gán dữ liệu cho các thuộc tính

Tạo phương thức DisplayVaules bên trong struct Trainee để hiển thị thông tin học viên

Tạo phương thức AddValues bên trong struct Trainee để nhập thông tin cho các thuộc tính

Bước 3: Thêm những đoạn code sau vào phương thức Main của lớp Program

Khai báo một biến kiểu struct

Trainee trainee = new Trainee();

Khởi tạo thông tin cho một học viên

DateTime enterDate = Convert.ToDateTime("23/05/2005");
trainee.SetValues("kylh", "Lê Hồng Kỳ", "Nam", "Teacher", "Java", "0909 111 222", enterDate);

Tạo menu cho phép người dùng lựa chọn tính năng mà mình muốn

Bước 4: Chạy chương trình

Nhập display để hiển thị thông tin học viên

Nhập add để nhập thông tin học viên

Hướng dẫn sử dụng Structure trong C# – Kết luận

Các bạn hãy thay đổi source code để bổ sung những tính năng sau cho chương trình:

1/ Mã đăng nhập, tên học viên, giới tính, nhóm, kỹ năng, số điện thoại và ngày nhập học là bắt buộc nhập khi thêm mới một học viên.

2/ Chương trình cho phép nhập được nhiều học viên và lưu vào collection

3/ Chương trình cũng cho phép người dùng tìm kiếm một học viên dựa vào mã học viên

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!