Hướng dẫn sử dụng tính đóng gói trong C#

Hướng dẫn sử dụng tính đóng gói trong C#

huong-dan-su-dung-tinh-dong-goi-trong-c-4
Lab lập trình C#

Hướng dẫn sử dụng tính đóng gói trong C#

Hướng dẫn sử dụng tính đóng gói trong C# với mục tiêu là vận dụng tính đóng gói của lập trình hướng đối tượng trong lập trình C# thông qua việc khai báo properties và sử dụng nó.

Chúng tôi cũng có về việc sử dụng properties thông qua bài Properties và Indexers trong C#

Hướng dẫn sử dụng tính đóng gói trong C# – Yêu cầu

Xây dựng lớp đăng ký thành viên của 1 diễn đàn. Thông tin cần lưu trữ gồm: Tên thành viên. (Phải từ 6-40 ký tự), tuổi (Phải từ 17 trở lên), thành phố.(phải có ít nhất 4 ký tự), nghề nghiệp (Kiểu string) và lệ phí đăng ký (Kiểu float).

Trong các thông tin trên thì tên thành viên, tuổi , thành phố là các properties. Xây dựng các phương thức cho phép người dung nhập thông tin của thành viên từ bàn phím và in ra màn hình. Xây dựng 1 menu để nhập nghề nghiệp và lệ phí đăng ký như sau

Nếu chọn 1 thì Nghề nghiệp là student và Phí đăng ký là 1000. Nếu chọn 2 thì Nghề nghiệp là Teacher và Phí đăng ký là 1400. Nếu chọn 3 thì Nghề nghiệp là Retired và Phí đăng ký là 1500. Nếu chọn 4 thì Nghề nghiệp là Other và Phí đăng ký là 2000.

Xây dựng lớp thực thi ForumnManagementSystem.

Hướng dẫn sử dụng tính đóng gói trong C# – Hướng dẫn

Bước 1: Tạo một Class tên Member và cài đặt xử lý

Bước 2: Tạo một Class tên MemberService và cài đặt xử lý

Bước 3: Tạo một Class tên ForumnManagementSystem và cài đặt xử lý

Bước 4: Chạy chương trình

hướng dẫn sử dụng tính đóng gói trong c#

Đăng ký thành viên mới khi người dùng nhập input

Hiển thị dánh sách thành viên khi người dùng nhập display

Hướng dẫn sử dụng tính đóng gói trong C# – Kết luận

Đối với những thuộc tính muốn sử dụng tính đóng gói thì khai báo với quyền truy cập là private. Và một thuốc tính được chỉ định là private thì chỉ tồn tại bên trong Class đó.

Properties ra đời để giúp truy cập những thuộc tính là private thông qua getter và setter.

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!