Hướng dẫn sử dụng mảng trong C#

Hướng dẫn sử dụng mảng trong C#

huong-dan-su-dung-mang-trong-c-4-1
Lab lập trình C#

Hướng dẫn sử dụng mảng trong C#

Hướng dẫn sử dụng mảng trong C# sẽ trình bày các thao tác trên mảng một chiều. Các thao tác sẽ trình bày bao gồm nhập mảng, hiển thị mảng, xử lý trên mảng,…

Để biết thêm các xử lý liên quan đến mảng trong C#, các bạn nên xem bài Sử dụng mảng trong C#.

Hướng dẫn sử dụng mảng trong C# – Yêu cầu

Câu 1. Tính tổng các số chẵn trong mảng n (n>0 và n <=100)phần tử các số nguyên được nhập.

Câu 2. Nhập một số nguyên x. Tìm vị trí xuất hiện đầu tiên của x trong mảng n (n> 0 và n <=100) phần tử các số nguyên nếu có. Nếu không tìm thấy thì thông báo ‘Không tìm thấy’.

Câu 3. Kiểm tra mảng n (n> 0 và n <=100) phần tử các số nguyên đã nhập có toàn là số lẻ.

Hướng dẫn sử dụng mảng trong C# – Hướng dẫn

Câu 1. Tính tổng các số chẵn trong mảng n (n > 0 và n <= 100) phần tử các số nguyên được nhập.

Bước 1: Tạo một Class tên MangSoChan

hướng dẫn sử dụng mảng trong c#

Bước 2: Viết xử lý

Bước 3: Chạy chương trình

Nhập kích thước mảng n với điều kiện n phải lớn hơn 0 và nhỏ hơn hoặc bằng 100

Câu 2. Nhập một số nguyên x. Tìm vị trí xuất hiện đầu tiên của x trong mảng n (n> 0 và n <=100) phần tử các số nguyên nếu có. Nếu không tìm thấy thì thông báo ‘Không tìm thấy’.

Bước 1: Tạo một Class tên TimKiemMang

Bước 2: Viết xử lý

Bước 3: Chạy chương trình và nhập n bằng 10, x cần tìm là 10. Kết quả là 10 xuất hiện tại vị trí thứ 5 (Lưu ý chỉ số mảng bắt đầu từ 0).

Câu 3. Kiểm tra mảng n (n> 0 và n <=100) phần tử các số nguyên đã nhập có toàn là số lẻ.

Bước 1: Tạo một Class tên MangSoLe

Bước 2: Viết xử lý

Khai báo và nhập n; khai báo và nhập mảng

Kiểm tra mảng có chứa toàn số lẻ hay không

Bước 3: Chạy chương trình

Mảng có chứa số chẵn

Mảng chứa toàn số lẻ

Hướng dẫn sử dụng mảng trong C# – Kết luận

Khi làm việc với mảng, chúng ta có thể sử dụng vòng lặp for hoặc foreach. Sự khác biệt khi sử dụng 2 vòng lặp này ở chỗ là vòng lặp foreach chỉ trả về giá trị của mảng, không trả về chỉ số.

Hai thao tác không thể thiếu khi xử lý mảng đó là nhập giá trị cho các phần tử của mảng và duyệt mảng.

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!