Hướng dẫn sử dụng interface trong C# sẽ trình bày đến cách vận dụng tính trừu tượng trong lập trình hướng đối tượng với C#.

Tính trừu tượng là một trong bốn tính chất của lập trình hướng đối tượng đó là tính kế thừa, tính đa hình và tính đóng gói.

Về lý thuyết các bạn nên xem bài Lớp trừu tượng và interface trong C#

Hướng dẫn sử dụng interface trong C# – Yêu cầu

Tạo interface có tên IMotor chứa các phương thức

void Input();
void Display();

Tạo lớp MyMotor cài đặt IMotor và có các thuộc tính sau

//Tối thiểu 4 ký tự và không trùng
public string code;
//Tối thiểu 6 ký tự
public string name;
//Capacity >= 50
public int capacity;
//Xe số hoặc xe ga
public string type;  

Tạo lớp Exciter kế thừa từ lớp MyMotor và thêm thuộc tính warranty kiểu int, giá trị >= 1

Tạo lớp Sirius kế thừa từ lớp MyMotor và thêm thuộc tính color kiểu string, giá trị là xanh, vàng hoặc trắng.

Tạo lớp thực thi Yamaha cho phép người dùng lựa chọn chức năng

Nhập thông tin xe exciter (enter: iei)
Nhập thông tin xe sirius (enter: isi)
Hiển thị thông tin xe exciter (enter: sei)
Hiển thị thông tin xe sirius (enter: ssi)
Tìm kiếm xe exciter (enter: se)
Tìm kiếm xe sirius (enter: ss)
Thoát chương trình (enter: ea)
Lựa chọn của bạn:

Hướng dẫn sử dụng interface trong C# – Hướng dẫn

Bước 1: Tạo một interface tên IMotor

hướng dẫn sử dụng interface trong c#

Bước 2: Viết xử lý cho IMotor.cs

Bước 3: Tạo một Class tên MyMotor

Bước 4: Viết xử lý cho MyMotor.cs

Bước 5: Tạo lớp Exciter kế thừa từ lớp MyMotor

Viết xử lý cho Exciter.cs

Bước 6: Tạo lớp Sirius kế thừa từ lớp MyMotor

Viết xử lý cho Sirius.cs

Bước 7: Tạo lớp Yamaha có phương thức Main

Viết xử lý cho Main.cs

Bước 9: Chạy chương trình

Nhập xe Exciter

Nhập xe Sirius

Hiển thị xe Exciter

Hiển thị xe Sirius

Tìm kiếm xe Exciter

Tìm kiếm xe Sirius

Hướng dẫn sử dụng interface trong C# – Kết luận

Trong bài hướng dẫn này, chúng tôi chưa kiểm tra trường hợp nhập trùng code và khi tìm kiếm thông tin xe không có trong danh sách thì chương hiển thị thông báo.

Do đó, bạn đọc tự bổ sung hai phần này vào để bài hướng dẫn được hoàn thiện.