Blog

Datepicker trong android

datepicker-trong-android-2
Lab Android cơ bản

Datepicker trong android

Datepicker trong android giúp ứng dụng hiển thị hộp thoại ngày tháng năng cho phép người dùng chọn từ hộp thoại đó. Đây là xử lý cần thiết khi ứng dụng yêu cầu người dùng cung cấp ngày tháng năm.

Datepicker trong android – Ứng dụng đối năm dương lịch sang âm lịch

Mô tả chức năng

Sau khi người dùng lựa chọn năm dương lịch, ứng dụng sẽ tiến hành chuyển đổi năm dương lịch mà người dùng đã lựa chọn sang năm âm lịch tương ứng và hiển thị vào TextView.

datepicker trong android

Datepicker trong android – Hướng dẫn thực hiện

Sử dụng project hiện có hoặc tạo mới project và thực hiện các bước sau

Bước 1: Thiết kế giao diện (LunarCalendarConvertingActivity)

Bước 2: Viết xử lý

1/ Tham chiếu view

lblLunar = (TextView) findViewById(R.id.lblLunar);
dp = (DatePicker) findViewById(R.id.dpCalendar);

2/ Thiết lập ngày tháng hiện hành và đăng ký sự kiện cho DatePicker

dp.init(
 today.get(Calendar.YEAR),
 today.get(Calendar.MONTH),
 today.get(Calendar.DAY_OF_MONTH),
 new DatePicker.OnDateChangedListener() {
 @Override
  public void onDateChanged(DatePicker view,
   int year, int monthOfYear, int dayOfMonth) {
   // Viết xử lý cho sự kiện
  }
});

3/ Thuật toán chuyển đổi năm dương lịch sang năm âm lịch

Datepicker trong android – Ứng dụng đăng ký thông tin thành viên

Mô tả chức năng 

Ứng dụng cho phép người dùng nhập thông tin bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính. Sau khi nhập đầy đủ thông tin, chọn nút ‘Create’ để hiển thị thông tin mà người dùng đã cung cấp vào TextView.

Nút ‘Reset’ để thiết lập lại giá trị như ban đầu cho các view.  Nút ‘Close’ để thoát ứng dụng.

Lưu ý

 1. Họ tên, ngày tháng năm sinh và giới tính là bắt buộc
 2. Ngày tháng năm sinh không được lớn hơn ngày hiện hành
 3. Giá trị mặc định cho ngày tháng năm là ngày hiện hành
 4. Định dạng cho ngày sinh là dd/mm/yyyy
Alert: You are not allowed to copy content or view source !!