Hướng dẫn sử dụng spinner trong Android

Hướng dẫn sử dụng spinner trong Android

huong-dan-su-dung-spinner-trong-android-5
Lab Android cơ bản

Hướng dẫn sử dụng spinner trong Android

Hướng dẫn sử dụng spinner trong Android sẽ cho các bạn biết spinner là gì? Cách sử dụng spinner trong Android.

Spinner trong Android tương tự như ComboBox trong Java/C#, cho phép bạn chọn một item từ danh sách thả xuống.

Hình bên dưới trình bày cách spinner hiển thị

hướng dẫn sử dụng spinner trong android

Hướng dẫn sử dụng spinner trong Android – Ứng dụng hiển thị truyện cười

Mô tả chức năng

Người dùng lựa chọn truyện cười từ danh sách thả xuống (spinner), ứng dụng sẽ hiển thị nội dung truyện cười tương ứng với tên truyện cưới mà bạn đã chọn.

Khi chọn vào danh sách truyện cười

Hiển thị nội dung truyện cười

Lưu ý:

  1. Tên truyện cười được đọc từ tập tin jokes.txt và hiển thị vào Spinner.
  2. Nội dung truyện cười cũng được đọc từ tập tin jokes.txt.
  3. Ứng dụng cho phép người dùng cuộn (scroll) để xem hết nội dung.

Nội dung truyện cười và cách thể hiện

Hướng dẫn sử dụng spinner trong Android – Các bước thực hiện

Sử dụng project hiện có hoặc tạo mới project và thực hiện các bước sau

Bước 1: Thiết kế giao diện

Bước 2: Viết xử lý

1/ Xử lý đọc dữ liệu từ tập tin

try {
 AssetManager am = getAssets();
 // To load text file
 InputStream is = am.open("jokes.txt");
 BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(is));
 String line = "";
 while ((line = br.readLine()) != null) {
 }
 br.close()
 is.close();
} catch (Exception ex) {
}

2/ Xử lý hiển thị dữ liệu vào Spinner

ArrayAdapter aa = new ArrayAdapter(this, android.R.layout.simple_spinner_item, alSpinner);
// Specify the layout to use when the list of choices appears
aa.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item);
// Apply the adapter to the spinner
spJokes.setAdapter(aa);
spJokes.setOnItemSelectedListener(this);

3/ Đăng ký và xử lý sự kiện cho Spinner

public class YourActivity extends AppCompatActivity
 implements OnItemSelectedListener {
 ...
public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View view, int pos, long id) {
}
public void onNothingSelected(AdapterView<?> parent) {
 // Another interface callback
}
}

Bước 3: Build và run

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!