Hướng dẫn gọi activity trong android bao gồm các nôi dung như gọi một activity từ một activity khác. Gọi một activity và truyền dữ liệu cho nó. Gọi một activity và xử lý dữ liệu trả về từ activity được gọi.

Như bạn biết đấy, trong một ứng dụng sẽ có rất nhiều giao diện và chúng ta có thể hiểu mỗi giao diện là một activity.

Vì vậy, khi ngươi dùng chuyển từ giao diện này sang giao diện khác thì đồng nghĩa với việc chúng ta phải xử lý gọi một activity từ activity hiện tại.

Chi tiết về nội dung này, các bạn xem trong bài giảng Intent trong Android

Hướng dẫn gọi activity trong android – Ứng dụng quản lý comment

Mô tả chức năng

Người dùng sẽ phải đăng nhập vào hệ thống bằng cách nhập id và passowrd đã được cung cấp trước đó. Sau khi đã nhập tài khoản và chọn ‘SIGN IN’, ứng dụng sẽ tiến hành kiểm tra thông tin đăng nhập. Nếu tài khoản hợp lệ, một màn hình mới được xuất hiện

Màn hình ứng dụng trước khi người dùng đăng nhập

hướng dẫn gọi activity trong android

Giao diện ứng dụng sau khi đăng nhập thành công

Lưu ý

1. Trước khi chọn nút ‘SIGN IN’, người dùng phải nhập id và password. Nếu người dùng chưa nhập, hiển thị thông báo tương ứng và focus vào ô chưa nhập.

2. Kiểm tra tài khoản đăng nhập được chứa trong tập tin accounts.txt

kylh-Abc12345
danglh-987012
tungld-002244

3. Ứng dụng sẽ hiển thị hộp thoại xác nhận khi người dùng chọn nút ‘CLOSE’

4. Khi người dùng chọn ‘BACK’, ứng dụng sẽ lưu nội dung comment vào tập tin text và quay về màn hình đăng nhập. Định dạng của tập tin này như sau id-nội_dung_comment-ngày

kylh-Good-01/03/2017
danglh-Tốt-27/02/2017
tungld-Bình thường-01/02/2017

Hướng dẫn gọi activity trong android – Các bước thực hiện

Sử dụng project hiện có hoặc tạo mới project và thực hiện các bước sau

Bước 1: Thiết kế giao diện cho màn hình đăng nhập

Bước 2: Thiết kế giao diện cho màn hình comment

Bước 3: Tạo tập tin accounts.txt trong thư mục assets

Bước 4: Viết xử lý

Màn hình đăng nhập (SignInActivity)

1/ Xử lý cho nút ‘SIGN IN’

// Bước 1: Đọc dữ liệu từ tập tin accounts.txt
// Bước 2: Kiểm tra thông tin mà người dùng đã nhập với tài khoản chứa trong tập tin accounts.txt
// Nếu thông tin đăng nhập hợp lệ thì thực hiện bước 3
// Bước 3:
Bundle b = new Bundle();
b.putString("id", txtId_SignIn.getText().toString());
Intent i = new Intent(SignInActivity.this, WelcomeActivity.class);
i.putExtra("data", b);
startActivity(i);

2/ Viết xử lý cho nút ‘CLOSE’

//Finish method is used to close open activities.
finish();

Xử lý cho màn hình comment

Viết xử lý cho nút ‘BACK’

// Bước 1: Lưu nội dung comment vào tập tin comments.txt theo định dạng
 Id-Nội dung comment-Ngày
// Bước 2: Đóng màn hình và quay về màn hình đăng nhập

Bước 5: Build và run