Hướng dẫn sử dụng menu trong android sẽ bao gồm option menu và context menu. Option menu gắn liền với phím menu của thiết bị. Context menu xuất hiện tại những view có đăng ký.

Chi tiết về menu trong android, các bạn xem bài học Menu trong Android để hiểu rõ hơn.

Hướng dẫn sử dụng menu trong android – Ứng dụng quản lý các môn thể thao yêu thích

Mô tả chức năng

Khi chạy ứng dụng, tất cả những môn thể thao mà người dùng đã nhập trước đó sẽ được hiển thị

hướng dẫn sử dụng menu trong android

Để thêm mới một môn thể thao mà mình yêu thích, người dùng sẽ sử dụng option menu và chọn Add

Ngay lập tức, giao diện thêm mới được hiển thị

Muốn xóa một môn thể thao nào đó, người dụng long click vào tên môn thể thao muốn xoá -> chọn Delete

Nếu muốn thay đổi tên môn thể thao (long click vào tên môn thể thao muốn thay đổi -> chọn Edit -> Hiển thị màn hình cho phép thay đổi tên. Lưu ý tên môn thể thao mà người dùng đã chọn trước đó sẽ được hiển thị ở màn hình cho phép thay đổi tên.

Lưu ý:

1/ Tên môn thể thao phải được nhập trươc khi chọn ‘Save & Exit’

2/ Hiển thị màn hình xác nhận khi người dùng chọn xử lý ‘Delete’. Nếu người dùng chọn ‘Yes’, xoá tên môn thể thao được chọn.

Hướng dẫn sử dụng menu trong android – Các bước thực hiện

Sử dụng project hiện có hoặc tạo mới project và thực hiện các bước sau

Bước 1: Thiết kế menu

Tạo thư mục ‘menu’ nếu chưa có: chuột phải res -> chọn New -> chọn Android resource directory -> Thay đổi Resource type thành ‘menu’ -> click ‘OK’

Tạo option menu: Chuột phải menu -> chọn New -> chọn menu resource file -> Nhập tên là options_menu.xml -> OK

Nội dung tập tin options_menu.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
 <item
 android:id="@+id/add"
 android:title="Add"/>
 <item
 android:id="@+id/exit"
 android:title="Exit"/>
</menu>

Tạo context menu: Chuột phải menu -> chọn New -> chọn menu resource file -> Nhập tên là contexts_menu.xml -> OK

Nội dung tập tin contexts_menu.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
 <item
 android:id="@+id/edit"
 android:title="Edit"/>
 <item
 android:id="@+id/delete"
 android:title="Delete"/>
</menu>

Bước 2: Thiết kế giao diện cho MainActivity

Bước 3: Đăng ký layout cho option menu

Nhấn phím Alt và phím Insert -> chọn Override Method -> chọn onCreateOptionsMenu

public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
 getMenuInflater().inflate(R.menu.options_menu, menu);
 return super.onCreateOptionsMenu(menu);
}

Bước 4: Xử lý sự kiện cho option menu

Nhấn phím Alt và phím Insert -> chọn Override Method -> chọn onOptionsItemSelected

public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
 int id = item.getItemId();
 switch (id) {
 case R.id.add:
 // Gọi màn hình AditionSportActivity
 case R.id.exit:
 }
 return super.onOptionsItemSelected(item);
}

Bước 5: Đăng ký layout cho context menu

Nhấn phím Alt và phím Insert -> chọn Override Method -> chọn onCreateContextMenu

public void onCreateContextMenu(ContextMenu menu, View v, ContextMenu.ContextMenuInfo menuInfo) {
 super.onCreateContextMenu(menu, v, menuInfo);
 getMenuInflater().inflate(R.menu.contexts_menu, menu);
}

Bước 6: Xử lý sự kiện cho context menu

Nhấn phím Alt và phím Insert -> chọn Override Method -> chọn onContextItemSelected

public boolean onContextItemSelected(MenuItem item) {
 int id = item.getItemId();
 switch (id) {
 case R.id.edit:
 // Gọi màn hình AditionSportActivity
 break;
 case R.id.delete:
 break;
 }
 return super.onContextItemSelected(item);
}

Bước 6: Tạo Activity tên AditionSportActivity

1/ Thiết kế giao diện

2/ Viết xử lý cho nút “Save & Exit” và “Save”

public void addSportName(View v) {
 Intent i = getIntent();
}

Bước 7: Build và run

1 BÌNH LUẬN