Hướng dẫn thêm dữ liệu vào sqlite trong android là xử lý nhằm lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu SQLite. Xin nói thêm, SQLite là hệ quản trị cơ sở dữ liệu đơn giản dành cho thiết bị đi động chạy nền tảng Android hay iOS.

Để có nhiều thông tin hơn về phần, các bạn xem bài SQLite trong Android

Hướng dẫn thêm dữ liệu vào sqlite trong android – Ứng dụng quản lý danh bạ

Mô tả ứng dụng

Khi ứng dụng được thực thi, danh sách danh bạ (được lưu trên SQLite) sẽ được hiển thị lên giao diện ứng dụng

hướng dẫn thêm dữ liệu vào sqlite trong android

Khi người dùng chọn option menu (biểu tượng dấu 3 chấm ở góc trên bên phải)

Khi người dùng chọn “Add”

Khi người dùng chọn “Exit”, ứng dụng sẽ hiển thị hộp thoại xác nhận ‘Do you want to close this application?’. Nếu người dùng chọn ‘Yes’ ứng dụng sẽ bị đong.

Lưu ý khi thêm một danh bạ

1/ Tên và số điện thoại không được bỏ trống

2/ Số điện thoại không được trùng

Hướng dẫn thêm dữ liệu vào sqlite trong android – Các bước thực hiện

Sử dụng project hiện có hoặc tạo mới project và thực hiện các bước sau

Bước 1: Tạo lớp Contact

Chuột phải package -> chọn New -> chọn Java Class -> nhập Contact tại Name -> chọn OK

Nhập code cho lớp Contact

public class Contact implements Serializable{
 String name;
 String phone;
 // Phương thức khởi tạo không tham số
 public Contact(){
 }
 // Phương thức khởi tạo có 2 tham số
 public Contact(String name, String phone){
   this.name = name;
   this.phone = phone;
 }
}

Bước 2: Tạo DatabaseHandling

Chuột phải package -> chọn New -> chọn Java Class -> nhập DatabaseHandling tại Name -> chọn OK

Nhập code cho lớp DatabaseHandling

public class DatabaseHandling extends SQLiteOpenHelper {
 public DatabaseHandling(Context context) {
   super(context, "contactDB", null, 1);
 }
 @Override
 public void onCreate(SQLiteDatabase db) {
   //Nhập câu lệnh tạo bảng ở đây
 }
 @Override
 public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) {
 }
 //Xử lý thêm mới
 void addContact(Contact contact) {
 }
 //Lấy tất cả contact từ database
 public void getAllContacts(ArrayList<Contact> contactList) {
 }
}

Bước 3: Thiết kế và sử dụng option menu

Bước 4: Tạo activity tên AdditionContactActivity

1/ Chuột phải package -> chọn New -> chọn Activity -> chọn Empty Activity

2/ Thiết kế giao diện

3/ Viết xử lý cho 2 nút Save & Exit và Save

Bước 5: Tạo activity tên ContactManagementActivity

1/ Chuột phải package -> chọn New -> chọn Activity -> chọn Empty Activity

2/ Thiết kế giao diện

3/ Cài đặt xử lý

Bước 6: Build và run