Thiết kế giao diện và xử lý sự kiện trong android sẽ giúp các bạn triển khai được các view cơ bản như TextView, TextField, Checkbox, RadioGroup, RadioButton, Button, …Phối hợp các view với java để cài đặt code.

Thiết kế giao diện và xử lý sự kiện trong android – Ứng dụng Pizza Ordering

Mô tả chức năng

Sau khi hoàn thành việc lựa chọn người sử dụng chọn nút ‘SMS – Place you order’ để gửi một bản tóm tắt của đơn đặt hàng. Trong tương lai, ứng dụng sẽ gửi một văn bản thông báo đến nhà cung cấp. Tại thời điểm này đơn giản chỉ hiển thị văn bản tóm tắt sử dụng TextView.

thiết kế giao diện và xử lý sự kiện trong android

Lưu ý

  1. Tên khách hàng (name) và số điện thoại (phone) bắt buộc nhập
  2. Mặc định chọn ‘Round’
  3. Phải có ít nhất một trong ‘Pepperoni’, ‘Mushroom’, ‘Veggies’ được chọn
  4. Phần hiển thị ‘Your ordering’ không cho phép nhập.

Thiết kế giao diện và xử lý sự kiện trong android – Hướng dẫn thực hiện

Sử dụng project hiện có hoặc tạo mới project và thực hiện các bước sau

Bước 1: Thiết kế giao diện ứng dụng

Bước 2: Viết xử lý

1/ Tham chiếu các view từ layout

// Text Field
txtName = (EditText) findViewById(R.id.txtName);
…
// Radio Buton
rBtnCheese = (RadioButton)findViewById(R.id.rBtnCheese);
…
// Check Box
chkPepperoni = (CheckBox)findViewById(R.id.chkPepperoni);

2/ Kiểm tra các mục bắt buộc nhập hoặc chọn

// Name
if (txtName.getText().toString().isEmpty()) {
 // Hiển thị thông báo
 return false;
}
if (!chkPepperoni.isChecked() && !chkMushroom.isChecked() && !chkVeggies.isChecked()) {
 // Hiển thị thông báo
 return false;
}

3/ Xử lý cho nút ‘SMS – Place you order

StringBuffer sb = new StringBuffer();
sb.append(txtName.getText().toString());
…
lblSummary.setText(sb.toString());

Thiết kế giao diện và xử lý sự kiện trong android – Build và run ứng dụng với thiết bị giả lập

1/ Khởi động thiết bị giả lập (Android Virtual Device)

2/ Build và run