Hướng dẫn sử dụng con trỏ trong C sẽ chỉ cho các bạn cách khai báo con trỏ và sử dụng con trỏ để làm việc với chuỗi và với mảng số.

Trong bài giảng Con trỏ trong C, chúng tôi trình bày rất rõ về mục đích sử dụng con trỏ.

Hướng dẫn sử dụng con trỏ trong C – Yêu cầu

Câu 1: Viết chương trình nhập vào một tên và đếm số ký tự là nguyên âm và phụ âm.

Câu 2: Viết chương trình tìm phần tử có giá trị nhỏ nhất và lớn nhất trong mảng một chiều.

Hướng dẫn sử dụng con trỏ trong C – Hướng dẫn

Yêu cầu 1: Viết chương trình nhập vào một tên và đếm số ký tự là nguyên âm và phụ âm.

Phân tích: Nhập chuỗi -> Gán chuỗi vào con trỏ -> Duyệt chuỗi và đếm

Viết xử lý:

hướng dẫn sử dụng con trỏ trong c

Chạy chương trình:

hướng dẫn sử dụng con trỏ trong cCâu 2: Viết chương trình tìm phần tử có giá trị nhỏ nhất và lớn nhất trong mảng một chiều.

Phân tích: Nhập mảng -> Duyệt mảng sử dụng con trỏ -> Tìm phần tử nhỏ nhất và lớn nhất.

Viết xử lý:

Chạy chương trình:

Hướng dẫn sử dụng con trỏ trong C – Kết luận

Con trỏ hỗ trợ một phương pháp gián tiếp giúp truy cập dữ liệu của biến mà con trỏ đó đang trỏ đến.

Con trỏ có thể trỏ đến các biến của các kiểu dữ liệu như int, long, float, double, char hoặc dữ liệu kiểu cấu trúc.