Hướng dẫn sử dụng vòng lặp trong C

Hướng dẫn sử dụng vòng lặp trong C

huong-dan-su-dung-vong-lap-trong-c-3
Lab lập trình C

Hướng dẫn sử dụng vòng lặp trong C

Mục tiêu của bài hướng dẫn sử dụng vòng lặp trong c sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng vòng lặp for và vòng lặp do…while.

Chúng tôi cũng đã có bài giảng về Vòng lặp trong C. Nếu các bạn chưa biết cú pháp, cách hoạt động của các loại vòng lặp thì nên xem bài giảng này.

Hướng dẫn sử dụng vòng lặp trong c – Yêu cầu

Câu 1. Viết chương trình hiển thị dãy số 100, 95, 90, 85, … , 5

Câu 2. Nhập vào 2 số n1 và n2. Tính tổng các số lẻ từ n1 đến n2.

Câu 3. Viết chương trình in bảng cửu chương n (2<=n<=9). Ví dụ khi người dùng nhập n = 2 thì kết quả hiển thị như sau:

2 X 2 = 4
2 X 3 = 6
2 X 4 = 8
2 X 5 = 10
2 X 6 = 12
2 X 7 = 14
2 X 8 = 16
2 X 9 = 18

Câu 4. Viết chương trình kiểm tra mật khẩu người dùng nhập vào có hợp lệ hay không? Biết rằng mật khẩu hợp lệ là 12345. Mỗi lần người dùng nhập sai, chương trình sẽ thông báo “Mật khẩu không hợp lệ” và cho phép người dùng nhập lại. Chương trình sẽ kết thúc nếu người dùng nhập đúng mật khẩu hoặc số lần nhập sai quá 3.

Hướng dẫn sử dụng vòng lặp trong c – Hướng dẫn

Yêu cầu 1: Viết chương trình hiển thị dãy số 100, 95, 90, 85, … , 5

Phân tích: Hiển thị dãy số ngược từ 100 đến 5

Viết xử lý:

hướng dẫn sử dụng vòng lặp trong c

Chạy chương trình:

Yêu cầu 2: Nhập vào 2 số n1 và n2. Tính tổng các số lẻ từ n1 đến n2.

Phân tích: Nhập vào 2 số nguyên cho 2 biến n1 và n2. Tính tổng các số lẻ từ n1 đến n2. Ví dụ n1 = 5, n2 = 10 thì tổng = 5 + 7 + 9 = 21

Viết xử lý:

Chạy chương trình:

Yêu cầu 3: Viết chương trình in bảng cửu chương n (2<=n<=9).

Phân tích: Nhập vào một số nguyên với điều kiện lớn hơn hoặc bằng 2 và nhỏ hơn hoặc bằng 9. Đi từ 2 đến số nguyên này và thực hiện phép nhân.

Viết xử lý:

Chạy chương trình:

Yêu cầu 4: Viết chương trình kiểm tra mật khẩu người dùng nhập vào có hợp lệ hay không? Biết rằng mật khẩu hợp lệ là 12345.

Phân tích: Đinh nghĩa một hằng số có giá trị là 12345. Cho người dùng nhập vào mật khẩu sau đó kiểm tra mật khẩu vừa nhập với hằng số. Nếu không bằng, người dùng phải nhập lại và chỉ được phép nhập tối đa 3 lần sai.

Viết xử lý:

Chạy chương trình:

Trường hợp nhập sai 3 lần liên tiếp

Trường hợp nhập sai 1 lần

Hướng dẫn sử dụng vòng lặp trong c – Kết luận

Vòng lặp for được sử dụng khi biết trước số lần lặp. Vòng lặp do…while và while được sử dụng khi chưa biết trước số lần lặp.

Và trong bài hướng dẫn sử dụng vòng lặp, chúng tôi cũng sử dụng câu lệnh if trong c để kiểm tra mật khẩu sai hoặc đúng

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!