Blog

Hướng dẫn sử dụng câu lệnh if trong C

huong-dan-su-dung-cau-lenh-if-trong-c-4
Lab lập trình C

Hướng dẫn sử dụng câu lệnh if trong C

Mục tiêu của bài Hướng dẫn sử dụng câu lệnh if trong C sẽ giúp các bạn biết cách sử dụng câu lệnh if để lập biểu thức điều kiện. Ngoài ra, chúng tôi còn sử dụng câu lệnh switch…case.

Chúng tôi cũng đã biên soạn bài giảng về Câu lệnh if trong C. Trong trường hợp bạn còn chưa vững về cú pháp và cách viết của câu lệnh if thì hãy xem bài giảng này trước.

Hướng dẫn sử dụng câu lệnh if trong C – Yêu cầu

Câu 1: Viết chương trình nhập vào 2 số a và b và kiểm tra có thể thực hiện được phép chia a cho b hay không?

Câu 2: Viết chương trình tìm số lớn nhất trong 3 số thực a, b và c.

Câu 3: Viết chương trình tính lương thực lãnh của nhân viên. Biết rằng được tính theo công thức: Lương thực lãnh = lương + phụ cấp.

Trong đó phụ cấp sẽ dựa vào thứ hạng của nhân viên. 

Thứ hạng của nhân viên Phụ cấp
A 300
B 200
C 100

Câu 4: Viết chương trình giải phương trình bậc hai (ax2 + bx + c = 0) với a,b,c nhập từ bàn phím.

Hướng dẫn sử dụng câu lệnh if trong C – Hướng dẫn

Yêu cầu 1: Viết chương trình nhập vào 2 số a, b và kiểm tra có thể thực hiện được phép chia a cho b?

Phân tích: Nhập vào 2 số thực. Nếu a có thể chia cho b thì thông báo “Thực hiện được phép chia“. Ngược lại thông báo “Không thực hiện được phép chia“.

Viết xử lý:

hướng dẫn sử dụng câu lệnh if trong c

Chạy chương trình:

Trường hợp b khác số không (b = 3)

Trường hợp b bằng số không (b = 0)

Yêu cầu 2: Viết chương trình tìm số lớn nhất trong 3 số thực a, b và c.

Phân tích: Nhập vào 3 số thực. So sánh tìm số lớn nhất trong 3 số. Hiển thị số lớn nhất

Viết xử lý:

Chạy chương trình:

Yêu cầu 3: Viết chương trình tính lương thực lãnh của nhân viên.

Phân tích: Nhập lương cơ bản và hạng. Dựa vào hạng để tính phụ cấp.

Viết xử lý:

Chạy chương trình:

Trường hợp có phụ cấp

Trương hợp không có phụ cấp

Yêu cầu 4: Viết chương trình giải phương trình bậc hai (ax2 + bx + c = 0).

Phân tích: Nhập vào a, b và c. Biện luận để giải phương trình

– Nếu a = 0 và b = 0 và c = 0: phương trình vô số nghiệm

– Nếu a = 0 và b = 0 và c khác 0: phương trình vô nghiệm

– Nếu a = 0 và b khác 0: nghiệm của phương trình là x = -c/b

– Nếu a khác 0, tính delta = b*b – 4*a*c

  • Nếu delta < 0 thì phương trình vô nghiệm
  • Nếu delta = 0 thì phương trình có nghiệm kép x1 = x2 = -b/2*a
  • Nếu delta >0 thì phương trình có 2 nghiệm phân biệt

Viết xử lý:

Chạy chương trình:

a = 0, b = 2, c = 1

a = 1, b = 2, c = 1

a = 2, b = 2, c = 1

a = 4, b = 5, c = 1

Hướng dẫn sử dụng câu lệnh if trong C – Kết luận

Chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng, câu lệnh if hoặc switch được sử dụng để rẻ nhánh. Tuy nhiên, câu lệnh switch chỉ được sử dụng để so sánh bằng với kiểu số nguyên hoặc kiểu ký tự.

Trong bài hướng dẫn này, ngoài việc các bạn biết cách sử dụng if…else hoặc switch còn ôn lại cú pháp khai báo biến, xử lý nhập xuất trong C.

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!