Hướng dẫn sử dụng struct trong C bao gồm các thao tác như khai báo struct, sử dụng struct. Chi tiết các bạn xem bài Struct trong C.

Hướng dẫn sử dụng struct trong C – Yêu cầu

Một danh sách lưu thông tin của các thí sinh khi thi tuyển vào lớp 10 ban A bao gồm :

  • Số báo danh (chuỗi, 5 ký tự)
  • Họ tên (chuỗi, tối đa 25 ký tự)
  • Điểm toán (số thực)
  • Điểm lý (số thực)
  • Điểm anh văn (số thực)
  • Điểm tổng (số nguyên, trong đó điểm tổng = điểm toán + điểm lý + điểm anh văn).

Yêu cầu thực hiện:

  • Nhập danh sách thí sinh và điểm
  • Hiển thông tin những thí sinh có tổng điểm >= 18 và không có môn nào dưới 5
  • Cập nhật điểm thí sinh theo mã số (mã số được nhập vào)

Hướng dẫn sử dụng struct trong C – Hướng dẫn

Phân tích: Sử dụng struct khai báo ThiSinh -> Khai báo mảng ThiSinh -> Nhập danh sách thí sinh -> Hiển thị có điều kiện, cập nhật điểm.

Viết xử lý:

hướng dẫn sử dụng struct trong c

Hàm hiển thị

Hàm cập nhật

Hàm main

Chạy chương trình:

Nhập thông tin thí sinh

Hiển thị danh sách thí sinh

Cập nhật điểm cho thí sinh ‘ts02’

Hướng dẫn sử dụng struct trong C – Kết luận

Có thể nói struct được sử dụng để định nghĩa một kiểu dữ liệu mới. Trong bài lab này, kiểu dữ liệu ThiSinh là một dạng như vậy.

Vì ThiSinh như một kiểu dữ liệu nên việc sử dụng nó để khai báo biến tương tự như những kiểu dữ liệu có sẵn trong C.