Blog

Cập nhật dữ liệu trong SQL Server 2014 (Bài 5)

cap nhat du lieu trong sql server 2014
SQLServer 2014

Cập nhật dữ liệu trong SQL Server 2014 (Bài 5)

Cập nhật dữ liệu trong sql server 2014 hay câu lệnh update trong sql nói chung là xử lý với mục đích thay đổi dữ liệu hiện có theo tiêu chí đặt ra. Dữ liệu của khóa chínhthường không nên thay đổi vì chúng được sử dụng ở những table khác.

Muốn cập nhật dữ liệu, chúng ta phải xác định được cột nào bị thay đổi. Ngoài ra chúng ta phải xác định được dòng dữ liệu bị ảnh hưởng. Hình bên dưới cho biết nhân viên có mã số nv02 (xác định dòng) bị thay đổi tên phòng ban (xác định cột).

cập nhật dữ liệu trong sql server 2014

Cập nhật dữ liệu trong sql server 2014 – Câu lệnh update

Update Tên_Bảng
Set Tên_Cột = Dữ_Liệu, Tên_Cột = Dữ_Liệu,...
Where Điều_Kiện

Với câu lệnh trên, chúng ta xác định được table trong database bị ảnh hưởng. Mệnh đề Set giúp xác định danh sách cột bị cập nhật dữ liệu. Mệnh đề Where xác định dòng.

Lưu ý nến thiếu mệnh đề Where thì toàn bộ dữ liệu của table đều bị thay đổi.

Cập nhật dữ liệu trong sql server 2014 – Ví dụ

Ví dụ 1: Thay đổi tên phòng ban của nhân viênmã số nv02 thành Phòng nhân sự. Câu lệnh cập nhật sẽ như sau

Update NHANVIEN
Set TenPhong = N'Phòng nhân sự'
Where MaNv = 'nv02'

Ví dụ 2: Cập nhật giới tính Nữ và tên phòng ban là IT của nhân viên nv02

Update NHANVIEN
Set GioiTinh = N'Nữ', TenPhong = N'Phòng nhân sự'
Where MaNv = 'nv02'

Lưu ý trong trường hợp có nhiều điều kiện có thể sử dụng toán tử And (và), toán tử Or (hoặc) để lập điều kiện cho mệnh đề Where. Ví dụ những nhân viên ở phòng IT giới tính Nam; những nhân viên ở phòng IT hoặc phòng nhân sự.

Cập nhật dữ liệu trong sql server 2014 – Bài tập thực hành

Câu 1: Tạo database tên QuanLyDaoTao

Câu 2: Tạo danh sách table. Quan sát dữ liệu mẫu để xác định tên table, dánh sách cột, khóa chính, khóa ngoại và kiểu dữ liệu.

KHOA

MaKhoaTenKhoa
ANMAn Ninh Mạng
KTPMKỹ Thuật Phần Mềm
MTTMạng – Truyền Thông
TCKTTài Chính Kế Toán

GIANGVIEN

MaGVHoTenChuyenNganhMaKhoa
DatDTDương Tích ĐạtCNTTKTPM
KyLHLê Hồng KỳCNTTKTPM
MaiHTDHuỳnh Thị Diễm MaiCNTTKTPM
DungNTPNguyễn Thị Phong DungCNTTMTT

SINHVIEN

MaSvHoTenGioiTinhNgaySinhMaLop
91110010003Phan Tuấn CườngNam03/03/199325CCHT02
91110010004Huỳnh Chí TâmNam08/03/199325CCHT02
91110010005Vương Chí DũngNam14/04/199125CCHT02
93510010005Phạm Đức NguyênNam27/07/199325CCDH02
93510010008Trương Mỹ Yến NhiNữ03/10/199325CCDH02
99510180112Trần Thùy DươngNam07/12/199225CCDH02
99510180150Lê Hoàng KhiêmNam22/03/199325CCDH02

LOP

MaLopTenLopMaKhoa
25CCDH02Cao đẳng KT Đồ Họa khóa 25KTPM
25CCLM01Cao đẳng LT khóa 25KTPM
25CCHT02Cao đẳng QTM khóa 25MTT

MONHOC

MaMhTenMhSoGio
CSDLCơ sở dữ liệu30
MCBMạng căn bản30
THDCTin học đại cương45
THVPTin học văn phòng45
XLAXử lý ảnh45

DIEMTHANHPHAN

MaSvMaMhLanThiDiemThi
91110010003MCB17
91110010003THDC18
91110010003THVP19.5
91110010004MCB14.5
91110010004THDC15.5
91110010004THVP110

Câu 3: Thêm dữ liệu cho tất cả các bảng theo dữ liệu đã cho ở câu 2.

Câu 4: Cập nhật dữ liệu

 Cập nhật giới tính cho sinh viên Trần Thuỳ Dương thành Nữ
 Cập nhật lại điểm thi của sinh viên có mã số 91110010003, học môn MCB thành 9
 Cập nhật số giờ cho môn học CSDL thành 36
 Cập nhật lại ngày sinh của sinh viên Phạm Đức Nguyên thành 17/07/1993
 Cập nhật lại chuyên ngành của KyLH và DatDT là “Công nghệ thông tin”, chuyên ngành của MaiHTD thành “Thiết kế đồ hoạ”
 Cập nhật lại tên khoa của MTT thành “Quản trị mạng”
Alert: You are not allowed to copy content or view source !!