Giáo trình lập trình c sẽ giới thiệu đến các bạn những nội dung như khai báo biến/hằng. Trình bày các kiểu dữ liệu khi khai báo biến/hằng. Xử lý việc nhập dữ liệu cho biến và hiển thị giá trị của biến ra màn hình console.

Ngoài ra, chúng tôi còn hướng dẫn viết được chương trình thao tác với mảng một chiều như nhập mảng, hiển thị mảng, tìm kiếm trên mảng,…

Tạo và gọi được những hàm tự định nghĩa. Định nghĩa và sử dụng được kiểu dữ liệu mở rộng với struct.

Viết được ứng dụng sử dụng kiểu dữ liệu mở rộng cho phép nhập, hiển thị, tìm kiếm thông tin,… Ví dụ ứng dụng quản lý thông tin sinh viên gồm tên sinh viên, ngày sinh, giới tính, điểm trung bình….

Giáo trình lập trình C – Yêu cầu

Cài đặt phần mềm CFree. Các bạn có thể tìm và tải trên mạng nhé!

Giáo trình lập trình C – Nội dung môn học

Bài 1: Tổng quan về lập trình c

 • Lập trình và ngôn ngữ lập trình
 • Thuật toán và cách biểu diễn thuật toán

Bài 2: Biến và toán tử trong c

 • Biến và cách khai báo biến
 • Toán tử: số học, luận lý, so sánh

Bài 3: Xử lý nhập xuất

 • Xử lý nhập với hàm nhập scanf
 • Xử lý xuất  với hàm printf

Bài 4: Biểu thức điều kiện

 • Câu lệnh rẻ nhánh if-else
 • Câu lệnh lựa chọn switch-case

Bài 5: Vòng lặp

 • Vòng lặp for
 • Vòng lặp do…while
 • Vòng lặp while
 • Lệnh break
 • Lệnh continue

Bài 6: Mảng trong c

 • Khái niệm mảng
 • Khai báo mảng
 • Truy xuất các phần tử của mảng
 • Một số thao tác

Bài 7: Hàm trong c

 • Mục đích sử dụng hàm
 • Khai báo hàm: hàm không tham số, hàm có tham số, hàm không trả về giá trị và hàm có trả về giá trị
 • Gọi hàm
 • Tham trị và tham biến

Bài 8: Con trỏ trong c

 • Mục đích sử dụng
 • Khai báo con trỏ
 • Con trỏ với mảng
 • Con trỏ với chuỗi
 • Con trỏ với hàm

Bài 9: Struct trong c

 • Giới thiệu
 • Khai báo và sử dụng kiểu dữ liệu mở rộng sử dụng từ khóa struct
 • Mảng và kiểu dữ liệu mở rộng