Blog

Xóa dữ liệu trong SQL Server 2014 (Bài 6)

xoa du lieu trong sql server 2014
SQLServer 2014

Xóa dữ liệu trong SQL Server 2014 (Bài 6)

Xóa dữ liệu trong SQL Server 2014 hay câu lệnh delete là xử lý nhằm loại bỏ những dòng dữ liệu đã tồn tại ra khỏi table.

Lấy tài khoản facebook làm ví dụ. Khi chúng ta tạo tài khoản (xử lý thêm dữ liệu). Một ngày nào đó chúng ta không muốn sử dụng facebook nữa và chúng ta muốn facebook xóa tài khoản này (xử lý xóa dữ liệu)

Hình bên dưới cho biết nhân viên có mã số nv03 sẽ bị xóa

xóa dữ liệu trong sql server 2014

Xóa dữ liệu trong SQL Server 2014 – Câu lệnh xóa dữ liệu

Delete From Tên_Bảng
Where Điều_Kiện

Mệnh đề From giúp xác định table. Mệnh đề Where giúp xác định điều kiện. Nếu thiếu mệnh đề Where, SQLServer sẽ xóa tất cả dữ liệu của bảng. Đây là xử lý rất nguy hiểm.

Xóa dữ liệu trong SQL Server 2014 – Ví dụ

Ví dụ 1: Xoá dữ liệu của những nhân viên thuộc phòng nhân sự

Delete From NHANVIEN
Where TenPhong = N'Phòng nhân sự'

Ví dụ 2: Xóa những nhân viên có giới tính là Nữ, thuộc phòng IT

Delete From NHANVIEN
Where
  TenPhong = N'Phòng nhân sự' and
  GioiTinh = N'Nữ'

Ví dụ 3: Xóa tất cả dữ liệu của bảng PHONGBAN

Delete From PHONGBAN

Câu lệnh trên có thể không được thực thi vì khi xóa phòng ban, SQL Server sẽ kiểm tra liệu những phòng ban này đã có nhân viên chưa. Nếu đã có nhân viên thì phòng ban đó sẽ không được xóa (ràng buộc khóa ngoại).

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!