Blog

Trigger trong SQL Server 2014 (Bài 11)

trigger trong sql server 2014
SQLServer 2014

Trigger trong SQL Server 2014 (Bài 11)

Trigger trong sql server 2014 sẽ cho các bạn biết trigger là gì? Trigger được sử dụng trong những trường hợp nào?

Trigger là một stored procedure không có tham số. Trigger thực thi một cách tự động khi một trong ba câu lệnh Insert, Update, Delete làm thay đổi dữ liệu trên bảng có chứa trigger.

Trigger trong sql server 2014 – Khi nào sử dụng trigger

Trigger thường được sử dụng để kiểm tra ràng buộc (check constraints) trên nhiều quan hệ (nhiều bảng/table) hoặc trên nhiều dòng (nhiều record) của bảng.

Ví dụ một chi tiết hoá đơn không được nhiều hơn 10 hoá đơn (tức là trong bảng CTHD không được vượt quá 10 SoHD)

trigger trong sql server 2014

Trigger trong sql server 2014 – Tạo trigger

Cú pháp tạo trigger trong sql server

CREATE TRIGGER tên_trigger ON tên_bảng
FOR {DELETE, INSERT, UPDATE}
AS 
 câu_lệnh_sql

Bên dưới là một vài lưu ý

Khi trigger được thực hiện, SQL tự động tạo ra 2 bảng tạm với cùng cấu trúc với bảng chứa trigger.

INSERTED chứa dữ liệu mới khi chúng ta thực thi câu lệnh Insert hoặc câu lệnh Update.

DELETED chứa những bản ghi bị xoá khi chúng ta thực thi câu lệnh Delete hoặc chứa dữ liệu cũ khi chúng ta thực thi câu lệnh Update.

Trigger trong sql server 2014 – Khi thêm dữ liệu

Tình huống: Kiểm tra ràng buộc một CTHD không chứa nhiều hơn 10 SoHD. Trong hình, chúng tôi đang chọn SoHD là 10249. Hiện tại trong bảng CTHD trước khi thêm đang có 2. Dòng màu vàng là dữ liệu chúng ta muốn thêm vào.

trigger trong sql server 2014

Câu lệnh tạo trigger trong sql server

Create Trigger tr_SoCTHD On CTHD For Insert
As
 If (Select Count(a.SoHD)
   From CTHD a Inner Join INSERTED b On a.SoHD = b.SoHD) > 10
 Begin
  Print 'So CTHD Khong the > 10'
  RollBack Tran
 End

Inner Join là phép kết giữa 2 bảng. Lệnh Print dùng để hiển thị thông báo đến người dùng. Lệnh RollBack Tran dùng để ngăn chặn xử lý thêm mới dữ liệu.

Trigger trong sql server 2014 – Khi xoá dữ liệu

Tình huống: Khi xoá một dòng trong bảng CTHD, chúng ta phải tăng số lượng của bảng MATHANG

Câu lệnh tạo trigger trong sql server

Create Trigger tr_XoaCTHD On CTHD
For Delete
As
 Update MATHANG Set SoTon = SoTon + SL From DELETED 
 Where MATHANG.MaMH = DELETED.MaMH

Trigger trong sql server 2014 – Khi cập nhật dữ liệu

Tình huống: Khi thay đổi cột SL trên bảng CTHD, chúng ta phải cập nhật lại dữ liệu cho cột SoTon trong bảng MATHANG

Câu lệnh tạo trigger

Create Trigger tr_SuaCTHD On CTHD
For Update As
Declare @D int
Select @D = Count(*)
From MatHang a, DELETED b, INSERTED c
Where a.MaMH = b.MaMH
   And a.MaMH = c.MaMH 
   And SoTon + b.SL - c.SL < 0
If (@D > 0 )
 Begin
  Print 'Không đủ hàng để bán'
  RollBack Tran
  Return
 End
--Cập nhật số lượng tồn trong bảng MATHANG
Update MatHang Set SoTon = SoTon + b.SL - c.SL
From MatHang a, DELETED b, INSERTED c
Where a.MaMH = b.MaMH And a.MaMH = c.MaMH

 

Trigger trong sql server 2014 – Bài tập thực hành

Sử dụng cơ sở dữ liệu QuanLyBanHang

Tao các trigger theo yêu cầu bên dưới

Câu 1. Tạo trigger khi update hoặc insert dữ liệu của bảng TONKHO, cột SLCuoi được tính theo công thức SLCuoi = SLDau + TongSLN – TongSLX

Câu 2. Tạo trigger khi update cột SLNhap của bảng CTPNHAP thì cột TongSLN của bảng TONKHO được cập nhật theo.

Câu 3. Tạo trigger khi update cột SLXuat của bảng CTPXUAT thì cột TongSLX của bảng TONKHO được cập nhật theo.

Câu 4. Tạo trigger khi update hoặc insert cột SLNhap của bảng CTPNHAP thì tổng số lượng nhập <= tổng số lượng đặt của bảng CTDONDH.

Câu 5. Tạo trigger khi delete một CTPNHAP thì cột TongSLN của bảng TONKHO được cập nhật tương ứng.

[contact-form-7 id=”7805″ title=”Form liên hệ 1″]
Alert: You are not allowed to copy content or view source !!