Blog

Stored Procedure trong SQL Server 2014 (Bài 10)

co so du lieu trong sql server
SQLServer 2014

Stored Procedure trong SQL Server 2014 (Bài 10)

Stored Procedure trong SQL Server 2014 hay stored procedure trong sql bao gồm nhiều câu lệnh SQL mà bạn lưu lại cho những lần sử dụng sau (sử dụng nhiều lần).

Vì vậy, nếu bạn nghĩ về một truy vấn mà bạn viết lặp đi lặp lại, thay vì phải viết truy vấn đó bạn nên lưu lại như một stored procedure (thủ tục) và sau đó chỉ cần gọi stored procedure để thực thi câu lệnh SQL.

Stored Procedure trong SQL Server 2014 – Stored procedure không có tham số

Cú pháp

CREATE PROCEDURE tên_sp
AS
 câu_lệnh_sql

Ví dụ: Tạo stored procedure để thêm dữ liệu vào bảng NHANVIEN

CREATE PROCEDURE sp_ThemNhanVien
AS
 INSERT INTO NHANVIEN VALUES('nv04',N'Trần Tài',N'Nam',N'Phòng IT')

Stored procedure sp_ThemNhanVien sau khi tạo

stored procedure trong sql server 2014

Sử dụng sp_ThemNhanVien

Bảng NHANVIEN trước khi thêm dữ liệu

view trong sql server 2014

Bảng NHANVIEN sau khi thêm dữ liệu với sp_ThemNhanVien

exec sp_ThemNhanVien

Stored Procedure trong SQL Server 2014 – Stored procedure có tham số

Cú pháp

CREATE PROCEDURE tên_sp([@parameter_name parameter_data_type [ = default ] [ ,...n ] ] ) 
AS 
 câu_lệnh_sql;

Ví dụ: Tạo stored procedure để thêm dữ liệu vào bảng NHANVIEN với các tham số là các dữ liệu cần thêm vào các cột.

CREATE PROCEDURE sp_ThemNhanVien(@MaNv char(15)
                 , @TenNv nvarchar(50)
                 , @GioiTinh nvarchar(4)
                 , @TenPhong nvarchar(30))
AS
 INSERT INTO NHANVIEN 
 VALUES(@MaNv,@TenNv,@GioiTinh,@TenPhong)

Sử dụng sp_ThemNhanVien

exec sp_ThemNhanVien 'nv05', N'Lê Tài', N'Nam', N'Phòng IT'

Bảng NHANVIEN sau khi thực thi thủ tục sp_ThemNhanVien

Stored Procedure trong SQL Server 2014 – Bài tập thực hành

Sử dụng cơ sở dữ liệu QuanLyBanHang

Tạo các stored procedure sau

Câu 1. Tạo Stored procedure (SP) cho biết tổng số lượng cuối của vật tư với mã vật tư là tham số vào.

Câu 2. Tạo SP cho biết tổng tiền xuất của vật tư với mã vật tư là tham số vào.

Câu 3. Tạo SP cho biết tổng số lượng đặt theo số đơn hàng với số đơn hàng là tham số vào.

Câu 4. Tạo SP dùng để thêm một đơn đặt hàng.

Câu 5. Tạo SP dùng để thêm một chi tiết đơn đặt hàng.

[contact-form-7 id=”7805″ title=”Form liên hệ 1″]
Alert: You are not allowed to copy content or view source !!