Blog

Tạo Database trong SQL Server 2014 (Bài 2)

tao-database-trong-sqlserver-2014-4
SQLServer 2014

Tạo Database trong SQL Server 2014 (Bài 2)

Tạo database trong sql server 2014 là một trong những thao tác quan trọng. Trong database sẽ bao gồm table, user, view, proecdure, function.

Tất cả những thành phần này các bạn sẽ được tìm hiểu ở những bài học kế tiếp. Hình bên dưới là một ví dụ về database tên QuanLyBanHang được tạo.

Tạo database trong sqlserver 2014

Tạo database trong sql server 2014 – Giới thiệu

Một database thông thường gồm 2 file. Một file sẽ chứa table, view, procedure, function (File data). File còn lại lưu nhật ký là những thao tác của người dùng trên database đó (File log).

Mỗi file đều có các thông tin về kích thước ban đầu (size), kích thước tăng thêm khi kích thước hiện tại không đủ chứa (filegrowth), kích thước tối đa (maxsize), name (tên luận lý là duy nhất và dùng để phân biệt giữa các file) và cuối cùng là filename (tên vật lý là tập tin sẽ được tạo ra và lưu trữ trên server)

Tạo database trong sql server 2014 – Cú pháp

Trường hợp tạo database mặc định

CREATE DATABASE Tên_Database

Trong đó tên database không chứa khoảng trắng, nếu là tiếng Việt thì tiếng Việt không bỏ dấu. Bên dưới là một ví dụ về tạo database tên QuanLyDaoTao

CREATE DATABASE QuanLyDaoTao

Các bạn nên viết hoa ký tự đầu tiên trong mỗi từ để dễ đọc.

Trường hợp tạo database theo yêu cầu

create database databaseName 
on primary --Tạo tập tin data
( 
 size = kích_thước_ban_đầu
 ,filegrowth = kích_thước_tăng
 ,maxsize = kích_thước_tối_đa
 ,filename = 'đường_dẫn\tên_csdl.mdf'
 ,name = tên_csdl
)
log on --Tạo tập tin log
(
 size = kích_thước_ban_đầu
 ,filegrowth = kích_thước_tăng
 ,maxsize = kích_thước_tối_đa
 ,filename = 'đường_dẫn\tên_csdl.ldf'
 ,name = tên_csdl_log
)

Đơn vị mặc định cho kích thước là MB.

Tạo database trong sql server 2014 – Ví dụ

Tạo database tên QuanLyBanHang theo yêu cầu sau:

File data

 • Size = 100MB
 • FileGrowth = 10MB
 • MaxSize = 2GB
 • Path là  C:\SQL
 • FileName là QuanLyBanHang.mdf
 • Logical name là QuanLyBanHang

File log

 • Size = 200MB
 • FileGrowth = 20MB
 • MaxSize = Không giới hạn
 • Path: C:\SQL
 • FileName là QuanLyBanHang.ldf
 • Logical name là QuanLyBanHang_log

Các bước thực hiện

Bước 1: Kết nối SQL Server với SQL Server 2014 Management Studio

Bước 2: Chọn New Query hoặc (Ctrl + N)

Bước 3: Nhập câu lệnh bên dưới

create database QuanLyBanHang 
on primary --Tạo tập tin data
( 
 size = 100
 ,filegrowth = 10
 ,maxsize = 2GB
 ,filename = 'c:\QuanLyBanHang.mdf'
 ,name = QuanLyBanHang
)
log on --Tạo tập tin log
(
 size = 200
 ,filegrowth = 20
 ,maxsize = Unlimited
 ,filename = 'c:\QuanLyBanHang.ldf'
 ,name = QuanLyBanHang_log
)

Bước 4: Chọn Execute hoặc nhấn phím F5

Tạo database trong sql server 2014 – Bài tập thực hành

Tạo cơ sở dữ liệu tên Edu-SV với yêu cầu như sau

FileSize (MB)MaxSize (MB)FileGrowth (MB)Path
Data155005C:\SQL
Data210100010D:\SQL
Log1510005C:\SQL
Log210Không giới hạn10D:\SQL
[contact-form-7 id=”7805″ title=”Form liên hệ 1″]
Alert: You are not allowed to copy content or view source !!