Trong bài hướng dẫn tạo Spring MVC Project với eclipse, chúng tôi sẽ trình bày cách tạo, cấu hình và chạy spring mvc project với eclipse.

Bên dưới là hình ảnh một số màn hình sau khi hoàn thiện bài hướng dẫn này

Trang chủ
Trang welcome đợợc hiển thị khi người dùng chọn Click here to See Welcome Message… tại trang chủ

Hướng dẫn tạo Spring MVC Project với eclipse – Các bước thực hiện

1/ Mở eclipse -> New -> Dynamic Web Project

Nhập Project name, thiết lập Target runtime, Dynamic web module version và Configuration -> chọn Finish như hình bên dưới

Cấu trúc project sau khi tạo

2/ Chuyển Project sang Maven Project để thêm tất cả library cần thiết cho dự án

Thiết lập như hình sau và chọn Finish

Kết quả sau khi chọn Finish, chúng ta sẽ thấy xuất hiện file pom.xml

3/ Mở file pom.xml và bổ sung những library cần thiết sau cho project

<dependencies>
		<dependency>
			<groupId>org.springframework</groupId>
			<artifactId>spring-core</artifactId>
			<version>5.1.3.RELEASE</version>
		</dependency>
		<dependency>
			<groupId>org.springframework</groupId>
			<artifactId>spring-context</artifactId>
			<version>5.1.3.RELEASE</version>
		</dependency>
		<dependency>
			<groupId>org.springframework</groupId>
			<artifactId>spring-aop</artifactId>
			<version>5.1.3.RELEASE</version>
		</dependency>
		<dependency>
			<groupId>org.springframework</groupId>
			<artifactId>spring-webmvc</artifactId>
			<version>5.1.3.RELEASE</version>
		</dependency>
		<dependency>
			<groupId>org.springframework</groupId>
			<artifactId>spring-web</artifactId>
			<version>5.1.3.RELEASE</version>
		</dependency>

		<dependency>
			<groupId>javax.servlet</groupId>
			<artifactId>jstl</artifactId>
			<version>1.2</version>
		</dependency>
</dependencies>

Các bạn lưu ý vị trí mà chúng ta bổ sung sẽ là phía sau thẻ đóng build và trước thẻ đóng project như hình bên dưới

Hướng dẫn tạo Spring MVC Project với eclipse – Cấu hình

1/ Tạo file demo-servlet.xml trong /WebContent/WEB-INF/

Chuột phải WEB-INF -> chọn New -> chọn Other…

Chọn XML File -> chọn Next

Nhập demo-servlet tại File name -> chọn Finish

Bổ sung đoạn code sau vào file demo-servlet.xml

<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
	xmlns:mvc="http://www.springframework.org/schema/mvc"
	xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="
    http://www.springframework.org/schema/beans   
    http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
    http://www.springframework.org/schema/mvc 
    http://www.springframework.org/schema/mvc/spring-mvc.xsd
    http://www.springframework.org/schema/context 
    http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd">
 
	<mvc:annotation-driven />
	<context:component-scan
		base-package="vn.giasutinhoc.controller" />
	<mvc:default-servlet-handler />
 
	<bean id="viewResolver"
		class="org.springframework.web.servlet.view.UrlBasedViewResolver">
		<property name="viewClass"
			value="org.springframework.web.servlet.view.JstlView" />
		<property name="prefix" value="/WEB-INF/jsp/" />
		<property name="suffix" value=".jsp" />
	</bean>
</beans>

File demo-servlet sau khi bổ sung code

2/ Tạo file web.xml

Chuột phải Project -> chọn Java EE Tools -> chọn Generate Deployment Descriptor Sub

Mở file web.xml và bổ sung đoạn code

<servlet>
    <servlet-name>demo</servlet-name>
    <servlet-class>
      org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet
    </servlet-class>
    <load-on-startup>1</load-on-startup>
</servlet>
<servlet-mapping>
    <servlet-name>demo</servlet-name>
    <url-pattern>/welcome.jsp</url-pattern>
    <url-pattern>/index.jsp</url-pattern>
    <url-pattern>/welcome.html</url-pattern>
    <url-pattern>*.html</url-pattern>
</servlet-mapping>

File web.xml sau khi bổ sung code

Hướng dẫn tạo Spring MVC Project với eclipse – Tạo Controller

1/ Tạo một controller tên DemoController

Chuột phải src -> chọn New -> chọn Class

Nhập DemoController tại Name và vn.giasutinhoc.controller tại Package -> chọn Finish

Mở file DemoController và bổ sung code như hình

Hướng dẫn tạo Spring MVC Project với eclipse – Tạo View

1/ Tạo file welcome.jsp tại /WebContent/WEB-INF/jsp/

1.1 Tạo thư mục jsp

 • Chuột phải WEB-INF -> chọn New -> chọn Folder
 • Nhập jsp tại Folder name -> chọn Finish

1.2 Tạo file welcome.jsp

 • Chuột phải jsp -> chọn New -> chọn JSP File

Nhập welcome tại File name -> chọn Finish

Mở file welcome.jsp và bổ sung code

2. Tạo file index.jsp tại /WebContent/

2.1 Chuột phải WebContent -> chọn New -> chọn JSP File

Nhập index tại File name -> chọn Finish

2.2 Mở file index.jsp và bổ sung code

Hướng dẫn tạo Spring MVC Project với eclipse – Maven build

Chuột phải Project -> chọn Run As -> chọn Maven build…

Nhập clean install tại Goals -> chọn Run

Build thành công

Hướng dẫn tạo Spring MVC Project với eclipse – Sửa lỗi file pom.xml

Chuột phải Project -> chọn Maven -> chọn Update Project…

Chọn Force Update of Snapshots/Releases -> chọn OK

Hướng dẫn tạo Spring MVC Project với eclipse – Chạy project

Chuột phải Project -> chọn Run As -> chọn Run on Server

Tạo một server mới nếu bạn chưa tạo server trước đó

Tạo server thành công và chạy