Hướng dẫn xử lý database trong Spring MVC 5 với Spring Data JPA sẽ trình bày một cách khác để xử lý database trong Spring MVC. Đó là sử dụng Spring Data JPA thay vì sử dụng Hibernate.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng có bài Hướng dẫn xử lý database trong Spring MVC 5 với Hibernate. Các bạn cũng nên xem để có sự so sanh giữa việc xử lý database với Hibernate và Spring Data JPA.

Hướng dẫn xử lý database trong Spring MVC 5 với Spring Data JPA – Các bước thực hiện

1/ Tạo một Maven Web Application Project

Mở eclipse -> chọn File -> chọn New -> chọn Other

Chọn Next

Chọn maven-archetype-webapp -> chọn Next

Nhập Group Id và Artifact Id -> chọn Finish

2/ Mở file pom.xml và thêm dependency

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd">
	<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
	<groupId>vn.giasutinhoc.spring5mvc.jpa</groupId>
	<artifactId>SpringMVC_JPA</artifactId>
	<packaging>war</packaging>
	<version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
	<name>SpringMVC_JPA Maven Webapp</name>
	<url>http://maven.apache.org</url>
	<properties>
		<failOnMissingWebXml>false</failOnMissingWebXml>
		<spring.version>5.1.0.RELEASE</spring.version>
		<hibernate.version>5.2.17.Final</hibernate.version>
		<hibernate.validator>5.4.1.Final</hibernate.validator>
		<c3p0.version>0.9.5.2</c3p0.version>
		<jstl.version>1.2.1</jstl.version>
		<tld.version>1.1.2</tld.version>
		<servlets.version>3.1.0</servlets.version>
		<jsp.version>2.3.1</jsp.version>
		<log4j.version>1.2.17</log4j.version>
	</properties>
	<dependencies>
		<dependency>
			<groupId>junit</groupId>
			<artifactId>junit</artifactId>
			<version>3.8.1</version>
			<scope>test</scope>
		</dependency>
		<!-- Spring MVC Dependency -->
		<dependency>
			<groupId>org.springframework</groupId>
			<artifactId>spring-webmvc</artifactId>
			<version>${spring.version}</version>
			<exclusions>
				<exclusion>
					<groupId>commons-logging</groupId>
					<artifactId>commons-logging</artifactId>
				</exclusion>
			</exclusions>
		</dependency>
		<!-- Spring ORM -->
		<dependency>
			<groupId>org.springframework</groupId>
			<artifactId>spring-orm</artifactId>
			<version>${spring.version}</version>
		</dependency>
		<dependency>
			<groupId>org.hibernate</groupId>
			<artifactId>hibernate-entitymanager</artifactId>
			<version>${hibernate.version}</version>
		</dependency>
		<!-- Hibernate Validator -->
		<dependency>
			<groupId>org.hibernate</groupId>
			<artifactId>hibernate-validator</artifactId>
			<version>${hibernate.validator}</version>
		</dependency>
		<!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.springframework.data/spring-data-jpa -->
		<dependency>
			<groupId>org.springframework.data</groupId>
			<artifactId>spring-data-jpa</artifactId>
			<version>2.1.0.RELEASE</version>
		</dependency>
		<!-- JSTL Dependency -->
		<dependency>
			<groupId>javax.servlet.jsp.jstl</groupId>
			<artifactId>javax.servlet.jsp.jstl-api</artifactId>
			<version>${jstl.version}</version>
		</dependency>
		<dependency>
			<groupId>taglibs</groupId>
			<artifactId>standard</artifactId>
			<version>${tld.version}</version>
		</dependency>
		<!-- Servlet Dependency -->
		<dependency>
			<groupId>javax.servlet</groupId>
			<artifactId>javax.servlet-api</artifactId>
			<version>${servlets.version}</version>
			<scope>provided</scope>
		</dependency>
		<!-- JSP Dependency -->
		<dependency>
			<groupId>javax.servlet.jsp</groupId>
			<artifactId>javax.servlet.jsp-api</artifactId>
			<version>${jsp.version}</version>
			<scope>provided</scope>
		</dependency>
		<dependency>
			<groupId>mysql</groupId>
			<artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
			<version>5.1.47</version>
		</dependency>
		<!-- logging -->
		<dependency>
			<groupId>org.slf4j</groupId>
			<artifactId>jcl-over-slf4j</artifactId>
			<version>1.7.20</version>
		</dependency>
		<dependency>
			<groupId>ch.qos.logback</groupId>
			<artifactId>logback-classic</artifactId>
			<version>1.1.7</version>
		</dependency>
	</dependencies>
	<build>
		<finalName>SpringMVC_JPA</finalName>
		<plugins>
			<plugin>
				<artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
				<version>3.5.1</version>
				<configuration>
					<source>1.8</source>
					<target>1.8</target>
					<encoding>UTF-8</encoding>
				</configuration>
			</plugin>
		</plugins>
	</build>
</project>

3/ Tạo một Java class và đặt tên AppInitializer

Nhập code cho AppInitializer

4/ Tạo database.properties

Nhập code cho database.properties

5/ Tạo một Java class và đặt tên PersistenceJPAConfig

Nhập code cho PersistenceJPAConfig

package vn.giasutinhoc.spring5mvc.jpa.config;

import java.util.Properties;

import javax.persistence.EntityManagerFactory;
import javax.sql.DataSource;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.ComponentScan;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.context.annotation.PropertySource;
import org.springframework.core.env.Environment;
import org.springframework.dao.annotation.PersistenceExceptionTranslationPostProcessor;
import org.springframework.data.jpa.repository.config.EnableJpaRepositories;
import org.springframework.jdbc.datasource.DriverManagerDataSource;
import org.springframework.orm.jpa.JpaTransactionManager;
import org.springframework.orm.jpa.LocalContainerEntityManagerFactoryBean;
import org.springframework.orm.jpa.vendor.HibernateJpaVendorAdapter;
import org.springframework.transaction.PlatformTransactionManager;
import org.springframework.transaction.annotation.EnableTransactionManagement;

@Configuration
@EnableTransactionManagement
@PropertySource({ "classpath:database.properties" })
@ComponentScan({ "vn.giasutinhoc.spring5mvc.jpa" })
@EnableJpaRepositories(basePackages = "vn.giasutinhoc.spring5mvc.jpa.repository")
public class PersistenceJPAConfig {

	@Autowired
	private Environment env;

	public PersistenceJPAConfig() {
		super();
	}

	@Bean
	public LocalContainerEntityManagerFactoryBean entityManagerFactory() {
		final LocalContainerEntityManagerFactoryBean entityManagerFactoryBean = new LocalContainerEntityManagerFactoryBean();
		entityManagerFactoryBean.setDataSource(dataSource());
		entityManagerFactoryBean.setPackagesToScan(new String[] { "vn.giasutinhoc.spring5mvc.jpa.model" });

		final HibernateJpaVendorAdapter vendorAdapter = new HibernateJpaVendorAdapter();
		entityManagerFactoryBean.setJpaVendorAdapter(vendorAdapter);
		entityManagerFactoryBean.setJpaProperties(additionalProperties());

		return entityManagerFactoryBean;
	}

	final Properties additionalProperties() {
		final Properties hibernateProperties = new Properties();
		hibernateProperties.setProperty("hibernate.hbm2ddl.auto", env.getProperty("hibernate.hbm2ddl.auto"));
		hibernateProperties.setProperty("hibernate.dialect", env.getProperty("hibernate.dialect"));
		hibernateProperties.setProperty("hibernate.cache.use_second_level_cache",
				env.getProperty("hibernate.cache.use_second_level_cache"));
		hibernateProperties.setProperty("hibernate.cache.use_query_cache",
				env.getProperty("hibernate.cache.use_query_cache"));
		
		return hibernateProperties;
	}

	@Bean
	public DataSource dataSource() {
		final DriverManagerDataSource dataSource = new DriverManagerDataSource();
		dataSource.setDriverClassName(env.getProperty("jdbc.driverClassName"));
		dataSource.setUrl(env.getProperty("jdbc.url"));
		dataSource.setUsername(env.getProperty("jdbc.username"));		
		dataSource.setPassword(env.getProperty("jdbc.password"));
		
		return dataSource;
	}

	@Bean
	public PlatformTransactionManager transactionManager(final EntityManagerFactory emf) {
		final JpaTransactionManager transactionManager = new JpaTransactionManager();
		transactionManager.setEntityManagerFactory(emf);
		
		return transactionManager;
	}

	@Bean
	public PersistenceExceptionTranslationPostProcessor exceptionTranslation() {
		return new PersistenceExceptionTranslationPostProcessor();
	}
}

6/ Tạo một Java class và đặt tên WebMvcConfig

Nhập code cho WebMvcConfig

7/ Tạo một model và đặt tên Customer

Nhập code cho Customer.java

package vn.giasutinhoc.spring5mvc.jpa.model;

import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.GenerationType;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.Table;

@Entity
@Table(name = "customer")
public class Customer {

  @Id
  @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
  @Column(name = "id")
  private int id;

  @Column(name = "first_name")
  private String firstName;

  @Column(name = "last_name")
  private String lastName;

  @Column(name = "email")
  private String email;

  public Customer() {

  }

  public int getId() {
    return id;
  }

  public void setId(int id) {
    this.id = id;
  }

  public String getFirstName() {
    return firstName;
  }

  public void setFirstName(String firstName) {
    this.firstName = firstName;
  }

  public String getLastName() {
    return lastName;
  }

  public void setLastName(String lastName) {
    this.lastName = lastName;
  }

  public String getEmail() {
    return email;
  }

  public void setEmail(String email) {
    this.email = email;
  }  
}

8/ Tạo một Repository tên CustomerRepository

Chuột phải src/main/java -> chọn New -> chọn Interface

Nhập code cho CustomerRepository.java

9/ Tạo một Custom Exception tên ResourceNotFoundException

Chuột phải src/main/java -> chọn New -> chọn Class

Nhập code cho ResourceNotFoundException.java

10/ Tạo một CustomerService

Nhập code cho CustomerService.java

11/ Tạo một controller tên CustomerController

Nhập code cho CustomerController

package vn.giasutinhoc.spring5mvc.jpa.controller;

import java.util.List;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.ModelAttribute;
import org.springframework.web.bind.annotation.PostMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam;

import vn.giasutinhoc.spring5mvc.jpa.exception.ResourceNotFoundException;
import vn.giasutinhoc.spring5mvc.jpa.model.Customer;
import vn.giasutinhoc.spring5mvc.jpa.service.CustomerService;

@Controller
@RequestMapping("/customer")
public class CustomerController {

	private static final Logger LOG = LoggerFactory.getLogger(CustomerController.class);

  @Autowired
  private CustomerService customerService;

  @GetMapping("/list")
  public String listCustomers(Model theModel) {
    List<Customer> theCustomers = customerService.getCustomers();
    theModel.addAttribute("customers", theCustomers);
    return "list-customers";
  }

  @GetMapping("/showForm")
  public String showFormForAdd(Model theModel) {
    LOG.debug("inside show customer-form handler method");
    Customer theCustomer = new Customer();
    theModel.addAttribute("customer", theCustomer);
    return "customer-form";
  }

  @PostMapping("/saveCustomer")
  public String saveCustomer(@ModelAttribute("customer") Customer theCustomer) {
    customerService.saveCustomer(theCustomer);
    return "redirect:/customer/list";
  }

  @GetMapping("/updateForm")
  public String showFormForUpdate(@RequestParam("customerId") int theId,
    Model theModel) throws ResourceNotFoundException {
    Customer theCustomer = customerService.getCustomer(theId);
    theModel.addAttribute("customer", theCustomer);
    return "customer-form";
  }

  @GetMapping("/delete")
  public String deleteCustomer(@RequestParam("customerId") int theId) throws ResourceNotFoundException {
    customerService.deleteCustomer(theId);
    return "redirect:/customer/list";
  }  
}

12/ Tạo một folder tên views bên trong thư mục WEB-INF

13/ Tạo một view tên customer-form.jsp bên trong thư mục views

Nhập code cho customer-form.jsp

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
  pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ taglib uri="http://www.springframework.org/tags/form" prefix="form"%>
<%@taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>Thông tin khách hàng</title>
<link href="<c:url value="/resources/css/bootstrap.min.css" />"
 rel="stylesheet">
<script src="<c:url value="/resources/js/jquery-1.11.1.min.js" />"></script>
<script src="<c:url value="/resources/js/bootstrap.min.js" />"></script>
</head>
<body>
<div class="container">
 <div class="col-md-offset-2 col-md-7">
  <h3 class="text-center">Spring MVC 5 + Spring Data JPA 2 + JSP + MySQL
  Example - Quản lý khách hàng</h3>
  <div class="panel panel-info">
  <div class="panel-heading">
   <div class="panel-title">Thêm mới</div>
  </div>
  <div class="panel-body">
   <form:form action="saveCustomer" cssClass="form-horizontal"
   method="post" modelAttribute="customer">

   <!-- need to associate this data with customer id -->
   <form:hidden path="id" />

   <div class="form-group">
    <label for="firstname" class="col-md-3 control-label">Họ</label>
    <div class="col-md-9">
    <form:input path="firstName" cssClass="form-control" />
    </div>
   </div>
   <div class="form-group">
    <label for="lastname" class="col-md-3 control-label">Tên</label>
    <div class="col-md-9">
    <form:input path="lastName" cssClass="form-control" />
    </div>
   </div>

   <div class="form-group">
    <label for="email" class="col-md-3 control-label">Email</label>
    <div class="col-md-9">
    <form:input path="email" cssClass="form-control" />
    </div>
   </div>

   <div class="form-group">
    <!-- Button -->
    <div class="col-md-offset-3 col-md-9">    
    <button type="submit" class="btn btn-primary">Lưu</button>
    </div>
   </div>

   </form:form>
  </div>
  </div>
 </div>
 </div>
</body>
</html>

14/ Tạo thêm một view khác tên list-customers.jsp

Nhập code cho list-customers.jsp

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
  pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>Danh sách khách hàng</title>
<link href="<c:url value="/resources/css/bootstrap.min.css" />"
 rel="stylesheet">
<%@ page isELIgnored="false"%>
<script src="<c:url value="/resources/js/jquery-1.11.1.min.js" />"></script>
<script src="<c:url value="/resources/js/bootstrap.min.js" />"></script>
</head>
<body>
<div class="container">
 <div class="col-md-offset-1 col-md-10">
  <h3 class="text-center">Spring MVC 5 + Spring Data JPA 2 + JSP +
  MySQL Example - Quản lý khách hàng</h3>
  <hr />

  <input type="button" value="Thêm mới"
  onclick="window.location.href='showForm'; return false;"
  class="btn btn-primary" /> <br />
  <br />
  <div class="panel panel-info">
  <div class="panel-heading">
   <div class="panel-title">Danh sách khách hàng</div>
  </div>
  <div class="panel-body">
   <table class="table table-striped table-bordered">
   <tr>
    <th>Họ</th>
    <th>Tên</th>
    <th>Email</th>
    <th>Thao tác</th>
   </tr>

   <!-- loop over and print our customers -->
   <c:forEach var="tempCustomer" items="${customers}">

    <!-- construct an "update" link with customer id -->
    <c:url var="updateLink" value="/customer/updateForm">
    <c:param name="customerId" value="${tempCustomer.id}" />
    </c:url>

    <!-- construct an "delete" link with customer id -->
    <c:url var="deleteLink" value="/customer/delete">
    <c:param name="customerId" value="${tempCustomer.id}" />
    </c:url>

    <tr>
    <td>${tempCustomer.firstName}</td>
    <td>${tempCustomer.lastName}</td>
    <td>${tempCustomer.email}</td>

    <td>
     <!-- display the update link --> <a href="${updateLink}">Cập nhật</a>
     | <a href="${deleteLink}"
     onclick="if (!(confirm('Bạn có muốn xóa thông tin khách hàng này không?'))) return false">Xóa</a>
    </td>

    </tr>

   </c:forEach>

   </table>

  </div>
  </div>
 </div>

 </div>
</body>
</html>

15/ Chuẩn bị Bootstrap

Tạo mới 3 thư mục là resources, css và js như hình bên dưới

Tải và sao chép 3 tập tin bootstrap.min.css, bootstrap.min.js và jquery-1.11.1.min.js vào thư mục css và js

Hướng dẫn xử lý database trong Spring MVC 5 với Spring Data JPA – Build, Deploy và Run

1/ Về cách build, deploy và run các bạn tham khảo bài Hướng dẫn tạo project sử dụng Spring MVC 5 với eclipse

2/ Kết quả khi chạy http://localhost:8080/SpringMVC_JPA/customer/list

Chọn Thêm mới

Nhập đầy đủ thông tin và chọn Lưu

Thông tin khách hàng