Hướng dẫn xử lý database trong Spring MVC 5 với Spring Data JPA sẽ trình bày một cách khác để xử lý database trong Spring MVC. Đó là sử dụng Spring Data JPA thay vì sử dụng Hibernate.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng có bài Hướng dẫn xử lý database trong Spring MVC 5 với Hibernate. Các bạn cũng nên xem để có sự so sanh giữa việc xử lý database với Hibernate và Spring Data JPA.

Hướng dẫn xử lý database trong Spring MVC 5 với Spring Data JPA – Các bước thực hiện

1/ Tạo một Maven Web Application Project

Mở eclipse -> chọn File -> chọn New -> chọn Other

Chọn Next

Chọn maven-archetype-webapp -> chọn Next

Nhập Group Id và Artifact Id -> chọn Finish

2/ Mở file pom.xml và thêm dependency

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLoc