Trong bài hướng dẫn tạo project sử dụng Spring MVC 5 với eclipse, chúng ta sẽ biết cách tạo một web application với Spring MVC phiên bản 5 bằng công cụ eclipse.

Ngoài ra, chúng tôi còn hướng dẫn các bạn cách cấu hình DispatcherServlet và beans khi làm việc với Spring hoàn toàn bằng Java code thay vì sử dụng XML như trong bài Hướng dẫn tạo Spring MVC Project với eclipse.

Hướng dẫn tạo project sử dụng Spring MVC 5 với eclipse – Chuẩn bị

 • Spring MVC – 5.1.0 RELEASE or later
 • JDK – 1.8 or later
 • Maven – 3.5.1
 • Apache Tomcat – 8.5 or later
 • IDE – Eclipse Java EE IDE for Web Developers
 • JSTL – 1.2.1

Hướng dẫn tạo project sử dụng Spring MVC 5 với eclipse – Tạo Maven Web Application

1/ Mở eclipse -> chọn File -> chọn New -> chọn Other

Chọn Next

Chọn maven-archetype-webapp -> chọn Next

Nhập Group Id và Artifact Id -> chọn Finish

2/ Cấu hình Maven Project

2.1 Chuột phải Project -> chọn Build Path -> chọn Configure Build Path…

2.2 Chọn JRE System Library -> chọn Edit

2.3 Chọn Workspace default JRE -> chọn Finish

2.4 Chọn JRE System Library và Maven Dependencies -> chọn Apply and Close

3/ Cấu hình file pom.xml

3.1 Mở file pom.xml

3.2 Thêm các đoạn code sau

Thêm trước thẻ mở <dependencies>

<properties>
    <failOnMissingWebXml>false</failOnMissingWebXml>
</properties>

Thêm vào bên trong cặp thẻ <dependencies> </dependencies>

<!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.springframework/spring-webmvc -->
<dependency>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring-webmvc</artifactId>
      <version>5.1.0.RELEASE</version>
</dependency>
<!-- JSTL Dependency -->
<dependency>
      <groupId>javax.servlet.jsp.jstl</groupId>
      <artifactId>javax.servlet.jsp.jstl-api</artifactId>
      <version>1.2.1</version>
</dependency>
<dependency>
      <groupId>taglibs</groupId>
      <artifactId>standard</artifactId>
      <version>1.1.2</version>
</dependency>
<!-- Servlet Dependency -->
<dependency>
       <groupId>javax.servlet</groupId>
       <artifactId>javax.servlet-api</artifactId>
       <version>3.1.0</version>
       <scope>provided</scope>
</dependency>
<!-- JSP Dependency -->
<dependency>
      <groupId>javax.servlet.jsp</groupId>
      <artifactId>javax.servlet.jsp-api</artifactId>
      <version>2.3.1</version>
      <scope>provided</scope>
</dependency>

Hướng dẫn tạo project sử dụng Spring MVC 5 với eclipse – Viết code

1/ Tạo một class tên AppConfig

Nhập Package và Name -> chọn Finish

Nhập code

2/ Tạo tiếp một class tên SpringMvcDispatcherServletInitializer thuộc vn.giasutinhoc.spring5mvc.config

3/ Tạo một model tên HelloWorld

Chuột phải src/main/java -> chọn New -> chọn Class

Nhập code

4/ Tạo một controller tên HelloWorldController

Nhập code

5/ Tạo một view tên helloworld

Chuột phải WEB-INF -> chọn New -> chọn Folder

Nhập views

Chuột phải views -> chọn New -> chọn JSP File

Nhập helloworld -> chọn Finish

Nhập code

Hướng dẫn tạo project sử dụng Spring MVC 5 với eclipse – Build, Deploy và Run

1/ Build

Chuột phải Project -> chọn Run As -> chọn Maven build…

Nhập clean install tại Goals -> chọn Run

Build thành công

2/ Deploy

Click chuột vào No servers are available. Click this link to create a new server…

Chọn server type là Tomcat -> chọn Finish

3/ Run

Chuột phải Project -> chọn Maven -> chọn Update Project…

Chọn Force Update of Snapshots/Releases -> chọn OK

Chuột phải Project -> chọn Run As -> chọn Run on Server

Chọn Finish

Website hiển thị lên trình duyệt

Khi nhập http://localhost:8080/Spring5MVCProject/helloworld