Vòng lặp trong java

Vòng lặp trong java

vong lap trong java 3
Lab lập trình java

Vòng lặp trong java

Vòng lặp trong Java – Mô tả yêu cầu

Câu 1. Viết chương trình hiển thị dãy số 100, 95, 90, 85, … , 5.

Câu 2. Nhập vào 2 số nguyên n1 và n2. Tính tổng các số lẻ trong đoạn n1 đến n2.

Câu 3. Viết chương trình in bảng cửu chương n (2<=n<=9). Ví dụ khi người dùng nhập n = 2 thì kết quả hiển thị như sau:

2 X 2 = 4

2 X 3 = 6

2 X 4 = 8

2 X 5 = 10

2 X 6 = 12

2 X 7 = 14

2 X 8 = 16

2 X 9 = 18

Câu 4. Hiển thị các số nguyên tố từ 3 đến 20. Biết rằng số nguyên tố là số chỉ chia hết cho 1 và chính nó.

Vòng lặp trong Java – Hướng dẫn thực hiện

Bước 1. Mở ứng dụng NetBeans , New Project | Java | Java Application , nhấp Next , trên hộp thoại “New Java Application ” điền các thông tin trong hộp thoại như sau : Project Name : Looping ; project Location : “nhập đường dẫn lưu ứng dụng” ; đặt tên package : “asm” và Bỏ chọn “Create Main Class” , nhấn Finish để thúc .

Bước 2. Tạo một Java Class: Chuột phải asm -> chọn New -> chọn Java Class… -> nhập DaySo tại Class Name -> chọn Finish và nhập code như bên dưới

Bước 3. Tạo một Java Class Chuột phải asm -> chọn New -> chọn Java Class… -> nhập TongSoLe tại Class Name -> chọn Finish và nhập code như bên dưới

Bước 4. Tạo một Java Class Chuột phải asm -> chọn New -> chọn Java Class… -> nhập BangCuuChuong tại Class Name -> chọn Finish và nhập code như bên dưới

Bước 5. Tạo một Java Class Chuột phải asm -> chọn New -> chọn Java Class… -> nhập SoNguyenTo tại Class Name -> chọn Finish và nhập code như bên dưới

Bước 6. Nhấn Shift–F6 hoặc chuột phải-> Run File để chạy chương trình. Nhập dữ liệu và kiểm tra kết quả.

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!