Blog

Câu lệnh điều kiện trong Java

câu lệnh điều kiện trong java
Lab lập trình java

Câu lệnh điều kiện trong Java

Câu lệnh điều kiện trong Java – Mô tả yêu cầu

Bài thực hành số 1: Viết chương trình nhập vào 2 số a và b và kiểm tra có thể thực hiện được phép chia a cho b hay không? Nếu b bằng 0 thì không thực hiện được phép chia cho b.

Bài thực hành số 2: Viết chương trình tìm số lớn nhất trong 3 số thực a, b và c.

Bài thực hành số 3: Viết chương trình tính lương thực lãnh của nhân viên, biết rằng lương thực lãnh = lương + phụ cấp. Trong đó phụ cấp sẽ dựa vào thứ hạng của nhân viên.

Nhập lương, thứ hạng và tính lương thực lãnh của nhân viên. Cho bảng phụ cấp dựa vào thứ hạng

Thứ hạng của nhân viên Phụ cấp
A 300
B 200
C 100

Bài thực hành số 4: Viết chương trình giải phương trình bậc hai (ax2 + bx + c = 0) với a,b,c nhập từ bàn phím.

Câu lệnh điều kiện trong Java – Hướng dẫn thực hiện

Bước 1. Mở ứng dụng NetBeans , New Project | Java | Java Application , nhấp Next

Trên hộp thoại “New Java Application ” điền các thông tin trong hộp thoại như sau:

  • Project Name : IntroJava
  • Project Location : “nhập đường dẫn lưu ứng dụng”
  • Bỏ chọn “Create Main Class”
  • Nhấn Finish để thúc .

Bước 2. Tạo một Java Class: Chuột phải Source Packages -> chọn New -> chọn Java Class…

Nhập PhepChia tại Class Name -> chọn Finish và nhập code như bên dưới

Bước 3. Tạo một Java Class Chuột phải Source Packages -> chọn New -> chọn Java Class… -> nhập SoLonNhat tại Class Name -> chọn Finish và nhập code như bên dưới

Bước 4. Tạo một Java Class Chuột phải Source Packages -> chọn New -> chọn Java Class… -> nhập Luong tại Class Name -> chọn Finish và nhập code như bên dưới

Bước 5. Tạo một Java Class Chuột phải Source Packages -> chọn New -> chọn Java Class… -> nhập PhuongTrinhBacHai tại Class Name -> chọn Finish và nhập code như bên dưới

Bước 6. Nhấn Shift–F6 hoặc chuột phải-> Run File để chạy chương trình. Nhập dữ liệu và kiểm tra kết quả.

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!