Exception trong Java

Exception trong Java

exception trong java 10
Lab lập trình java

Exception trong Java

Exeception trong Java – Mô tả yêu cầu

Xây dựng một ứng dụng quản lý giao dịch ATM của một ngân hàng. Các tính năng của ứng dụng ngân hàng như sau:

  • Mở một tài khoản
  • Gửi tiền vào tài khoản
  • Rút tiền từ tài khoản
  • Hiển thị số lần giao dịch

Khi mở một tài khoản người dùng cần cung cấp các thông tin như tên, giới tính, ngày sinh, nơi sinh, số điện thoại, email.

Khi thực hiện gửi tiền vào tài khoản, người dùng phải nhập số tài khoản và số tiền muốn gửi. Số dư tài khoản = số dư hiện tại + số tiền muốn gửi.

Khi thực hiện rút tiền từ tài khoản, người dùng phải nhập số tài khoản và số tiền muốn rút. Nếu số tiền muốn rút lớn hơn hoặc bằng số dư, chương trình sẽ hiển thị thông báo. Ngược lại số dư tài khoản = số dư hiện tại – số tiền đã rút.

Bên dưới là một số hình ảnh miêu tả chương trình khi chạy

Menu của chương trình

Khi người dùng chọn “open”

Khi người dùng chọn “deposit”

Khi người dùng chọn “withdraw” và giao dịch thành công

Khi người dùng chọn “withdraw” và giao dịch thất bại

Khi người dùng chọn “show”, chương trình sẽ hiển thị số lần giao dịch

Exeception trong Java – Hướng dẫn thực hiện

Bước 1 . Mở ứng dụng NetBeans , New Project | Java | Java Application , nhấp Next , trên hộp thoại “New Java Application ” điền các thông tin trong hộp thoại như sau : Project Name : BankApplication ; project Location : “nhập đường dẫn lưu ứng dụng” và Bỏ chọn “Create Main Class” , nhấn Finish để thúc .

Bước 2. Tạo package tên bms

Chuột phải BankApplication -> chọn New -> chọn Java Package -> nhập tên package tại Package Name.

Bước 3. Xây dựng lớp BankAccount

3.1. Tạo lớp BankAccount Chuột phải bms-> chọn New -> chọn Java Class -> nhập BankAccount tại Class Name -> chọn Finish

3.2. Viết code

Bước 4. Xây dựng lớp MyException

4.1. Tạo class MyException

Chuột phải bms -> chọn New -> chọn Java Class -> nhập MyException tại Class Name -> chọn Finish

4.2. Viết code

Bước 5. Xây dựng lớp ATM

5.1. Tạo class ATM

Chuột phải bms -> chọn New -> chọn Java Class -> nhập ATM tại Class Name -> chọn Finish

5.2. Viết code

Bước 6. Nhấn Shift–F6 hoặc chuột phải-> Run File để chạy chương trình. Nhập dữ liệu và kiểm tra kết quả.

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!