Blog

Xml là gì (Bài 1)

xml-la-gi
XML và JSON

Xml là gì (Bài 1)

Xml là gì? XML là ngôn ngữ đánh dấu, được dùng để miêu tả dữ liệu. Các thẻ (tag) trong XML chưa xác định trước. Người dùng tự định nghĩa trong quá trình tạo tài liệu XML.

Trong thực tế XML được sử dụng để đóng gói và trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống.

xml la gi

Hình 1: Mối liên kết giữa các hệ thống
xml la gi 2

Hình 2: Dữ liệu trao đổi giữa các hệ thống

Khi có sự trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống khác nhau thì dữ liệu đó được tổ chức dưới dạng XML. Hệ thống quản lý của Nhà hàng muốn lấy thông tin của khách du lịch từ hệ thống của Công ty du lịch thì giữa các hệ thống cần phải thực hiện các bước sau:

Bước 1: Giữa các hệ thống phải thống nhất cấu trúc của tài liệu XML

Bước 2: Công ty du lịch sẽ trích xuất dữ liệu từ hệ thống của mình, sau đó đóng gói dữ liệu dưới dạng XML theo cấu trúc đã thoả thuận ở bước 1.

Bước 3: Hệ thống phần mềm của nhà hàng sẽ tiến hành phân tích và trích xuất dữ liệu từ tài liệu XML nhận được từ hệ thống của công ty du lịch.

XML là gì – Sự khác nhau giữa HTML và XML

HTMLXML
Hiển thị thông tin. <html> <head> <title>Thông tin sách</title> </head> <body> HTML   100       NTMK </body> </html>Miêu tả thông tin. <?xml version=”1.0″?> <book> <ten>HTML</ten> <gia>100</gia> <nxb>NTMK</nxb> </book>

XML là gì – Ví dụ

<?xml version="1.0"?>
<DOCUMENT>
  <GREETING>
     Chào các bạn
  </GREETING>
  <MESSAGE>
    Chào các bạn đến với XML
   </MESSAGE>
</DOCUMENT>

XML là gì – Các trình soạn thảo XML (Editor)

Một số tính năng của phần mềm XMLwriter

Tạo các tài liệu XML, DTD, XSD, XSLT, ….

xml la gi 3

Kiểm tra tài liệu XML có đúng cấu trúc và cú pháp hay không (Check If Well-Formed) Xác thực dữ liệu của tài liệu XML (Validate)

xml la gi 4
Alert: You are not allowed to copy content or view source !!