Blog

Json là gì (Bài 7)

json-la-gi2
XML và JSON

Json là gì (Bài 7)

Json là gì? JSON viết tắt JavaScript Object Notation. JSON được sử dụng để lưu trữ và trao đổi dữ liệu. JSON là ngôn ngữ “tự mô tả” và dễ hiểu

Tại sao sử dụng JSON: Sử dụng JSON nhanh và dễ hơn XML về khía cạnh phân tích và trích xuất dữ liệu.

Ví dụ định nghĩa 3 đối tượng nhân viên (employee)

Sử dụng JSON

"employees":
 [
 {"ten":"Trung", "ho":"Nguyen Van"},
 {"ten":"Bac", "ho":"Le"},
 {"ten":"Nam", "ho":"Tran Thanh"}
 ]

Sử dụng XML

<employees>    
 <employee>        
 <ten>Trung</ten>        
 <ho>Ngueyn Van</ho>    
 </employee>    
 <employee>      
 <ten>Bac</ten>      
 <ho>Le</ho>    
 </employee>    
 <employee>      
 <ten>Nam</ten>      
 <ho>Tran Thanh</ho>    
 </employee>
</employees>

Json là gì – So sánh XML và JSON

Giống nhau

 • Các thẻ do người sử dụng tự mô tả
 • Có thứ bậc giữa các thành phần
 • Sử dụng để lưu trữ và trao đổi dữ liệu

Khác nhau

XMLJSON
Sử dụng thẻ đóng Không sử dụng thẻ đóng
Không thể mảngCó thể sử dụng mảng
Được phân tích bởi bộ phân tích XMLĐược phân tích bằng JavaScript
Duyệt tài liệu XML -> Sử dụng DOM XML để lặp qua các tài liệu -> Trích xuất các giá trị và lưu trữ trong các biến Duyệt và phân tích chuỗi

Json là gì – Ví dụ về việc duyệt JSON sử dụng JavaScript và hiển thị lên web

<html>
<head>
<title>Json là gì</title>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
<h2>JSON và JavaScript</h2>
<p id="demo"></p>
<script>
var text = '{"name":"Nguyễn Văn Xuân","street":"123 Lê Lai HCM","phone":"01234567890"}';
var obj = JSON.parse(text);
document.getElementById("demo").innerHTML =
obj.name + "</br>" +
obj.street + "</br>" +
obj.phone;
</script>
</body>
</html>

Hiển thị lên trình duyệt

json là gì

Json là gì – Cú pháp của JSON

Một số quy tắc trong cú pháp json

 • Dữ liệu là là một cặp tên và giá trị
 • Dữ liệu được phân cách bởi dấu phẩy
 • Sử dụng dấu ngoặc nhọn để định nghĩa đối tượng
 • Sử dụng dấu ngoặc vuông để định nghĩa mảng

Dữ liệu JSON bao gồm cặp tên và giá trị

Cú pháp khai báo JSON

"Tên":"Giá trị"

Ví dụ

"Email":"giasutinhoc.vn@gmail.com"

Dữ liệu JSON có thể là:

 • Số bao gồm số nguyên hoặc số thực
 • Chuỗi (đặt trong dấu nháy kép)
 • Boolean (true/false)
 • Mảng (đặt trong dấu ngoặc vuông)
 • Đối tương (đặt trong dấu ngoặc nhọn)

Json là gì – Định nghĩa đối tượng trong JSON

Cú pháp

{Dữ_Liệu_1, Dữ_Liệu_2,...}

Ví dụ

{"hoten":"Duong Hương Lan", "gioitinh":"Nam"}

Json là gì – Định nghĩa mảng trong JSON

Cú pháp

"Tên_Mảng":[{Dữ_Liệu_1, Dữ_Liệu_2,..}, {Dữ_Liệu_1, Dữ_Liệu_2,..}, ...]

Ví dụ

"nhanvien":[
 {"hoten":"Duong Hương Lan", "gioitinh":"Nam"},
 {"hoten":"Trần Thanh Tùng", "gioitinh":"Nam"},
 {"hoten":"Lê Thị Nương","gioitinh":"Nữ"}
]

Json là gì – JSON được sử dụng như thế nào

JSON được sử dụng để đọc dữ liệu từ một máy chủ web và hiển thị dữ liệu lên trang web.

Ví dụ:

<html>
<head>
<title>Mảng trong JSON</title>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
<h2>Mảng trong JSON</h2>
<p id="demo"></p>
<script>
var text = '{"nhanvien":[{"hoten":"Duong Hương Lan", "gioitinh":"Nam"},{"hoten":"Trần Thanh Tùng", "gioitinh":"Nam"},{"hoten":"Lê Thị Nương","gioitinh":"Nữ"}]}';
obj = JSON.parse(text);
document.getElementById("demo").innerHTML =
"<b>Họ và tên: </b>" + obj.nhanvien[0].hoten + " " + "</br>" +
"<b>Giới tính: </b>" + obj.nhanvien[0].gioitinh;
</script>
</body>
</html>

Hiển thị lên trình duyệt

json là gì

Json là gì – Sử dụng XMLHttpRequest với JSON

Bước 1: Tạo mảng đối tượng

var myArray = [
 { "display": "An toàn và bảo mật thông tin", "url": "http://giasutinhoc.vn/an-toan-va-bao-mat-thong-tin/" },
{ "display": "Cơ sở dữ liệu", "url": "http://giasutinhoc.vn/co-so-du-lieu/" },
{ "display": "Giáo trình thiết kế web", "url": "http://giasutinhoc.vn/giao-trinh-thiet-ke-web/" } ];

Bước 2: Sử dụng JavaScript để tạo hàm hiển thị mảng

function myFunction(arr) {
 var out = "";
 var i;
 for(i = 0; i < arr.length; i++) {
  out += '<a href="' + arr[i].url + '">' + arr[i].display + '</a><br>'; }
 document.getElementById("id01").innerHTML = out;
}

Bước 3: Gọi myFunction() với tham số truyền vào là myArray

Dưới đây là toàn bộ xử lý của 3 bước trên

<html>
<title>XMLHttpRequest với JSON</title>
<meta charset="utf-8"/>
<body>
<div id="id01"></div>
<script>
var myArray = [
{
"display": "An toàn và bảo mật thông tin",
"url": "http://giasutinhoc.vn/an-toan-va-bao-mat-thong-tin/"
},
{
"display": "Cơ sở dữ liệu",
"url": "http://giasutinhoc.vn/co-so-du-lieu/"
},
{
"display": "Giáo trình thiết kế web",
"url": "http://giasutinhoc.vn/giao-trinh-thiet-ke-web/"
}
];
function myFunction(arr) {
var out = "";
var i;
for(i = 0; i < arr.length; i++) {
out += '<a href="' + arr[i].url + '">' +
arr[i].display + '</a><br>';
}
document.getElementById("id01").innerHTML = out;
}
myFunction(myArray);
</script>
</body>
</html>

Hiển thị lên trình duyệt

json là gì

Json là gì – Một ví dụ về đọc dữ liệu JSON từ một web server sử dụng PHP và MySQL

Yêu cầu cần phải có để thực hiện với ví dụ này

 • Webserver
 • Cơ sở dữ liệu

Tham khảo

Các bước thực hiện:

Bước 1: Cài đặt XAMPP -> khởi động ApacheMySQL từ XAMPP Control Panel

Bước 2: Đăng nhập vào phpmyadmin (http://localhost:port/phpmyadmin)

 • Tạo cơ sở dữ liệu tên jsondb
 • Import dữ liệu vào jsondb sử dụng tập tin jsondb.sql

Bước 3: Tạo thư mục json trong thư mục htdocs (thư mục này nằm trong thư mục cài đặt XAMPP)

Bước 4: Tạo 2 tập tin index.htmlcustomers.php và lưu vào thư mục json

Bước 5: Hiển thị kết quả sử dụng liên kết http://localhost:port/json

Tập tin index.html

<html>
<head>
<title>Đọc dữ liệu JSON</title>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
<h1>Customers</h1>
<div id="id01"></div>
<script>
var xmlhttp = new XMLHttpRequest();
var url = "http://localhost:7777/json/customers.php";
xmlhttp.onreadystatechange=function() {
if (xmlhttp.readyState == 4 && xmlhttp.status == 200) {
myFunction(xmlhttp.responseText);
}
}
xmlhttp.open("GET", url, true);
xmlhttp.send();
function myFunction(response) {
var arr = JSON.parse(response);
var i;
var out = "<table border='1' cellspacing='0'>";
out += "<tr><th>Họ và tên</th><th>Giới tính</th></tr>";
for(i = 0; i < arr.length; i++) {
out += "<tr><td>" +
arr[i].hoten +
"</td><td>" +
arr[i].gioitinh +
"</td></tr>";
}
out += "</table>";
document.getElementById("id01").innerHTML = out;
}
</script>
</body>
</html>

Tập tin customers.php

<?php
$conn = new mysqli("localhost", "root", "", "jsondb");
//set encoding is utf8
mysqli_set_charset($conn,"utf8");
$result = $conn->query("SELECT hoten,gioitinh FROM customers");
$outp = "[";
while($rs = $result->fetch_array(MYSQLI_ASSOC)) {
if ($outp != "[") {
$outp .= ",";
}
$outp .= '{"hoten":"' . $rs["hoten"] . '",';
$outp .= '"gioitinh":"' . $rs["gioitinh"] . '"}';
}
$outp .="]";
$conn->close();
echo($outp);
?>
json là gì

Hiển thị kết quả trên trình duyệt sử dụng liên kết http://localhost:7777/json/

Json là gì – Tổng kết bài học

 • Json là gì?
 • Tại sao phải sử dụng json
 • Đọc dữ liệu json từ webserver

Json là gìBài tập thực hành

json là gì

Cho dữ liệu dạng JSON tại địa chỉ http://giasutinhoc.vn/contacts/. Hãy viết ứng dụng android để hiển thị tên (name), email và số điện thoại (mobile) dạng List View

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!