Blog

Cách tạo tài liệu xml (Bài 2)

cach-tao-tai-lieu-xml-3
XML và JSON

Cách tạo tài liệu xml (Bài 2)

Bài học cách tạo tài liệu xml sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một tập tin XML bao gồm cấu trúc, qui tắc đặt tên,…

Một tài liệu xml có một và chỉ một phần tử gốc (root), bên trong phần tử gốc có một hoặc nhiều phần tử con (elements), các phần tử con sẽ chứa dữ liệu và có thể có thuộc tính.

Cách tạo tài liệu xml – Ví dụ về một tài liệu xml

cach tao tai lieu xml 1

Cách tạo tài liệu XML hợp cấu trúc và cú pháp (XML well-formed)

Qui tắc đặt tên

  • Thẻ bắt đầu bằng < và kết thúc bằng >
  • Bắt đầu phải bằng kí tự, hoặc dấu _ hoặc dấu :
  • Không được dùng khoảng trắng.
  • Không được sử dụng từ xml.

Phải có phần tử gốc (root) duy nhất

cach tao tai lieu xml 2

Mỗi thẻ (tag) mở và thẻ (tag) đóng phải giống nhau

cach tao tai lieu xml 3

Mỗi phần tử con phải nằm trọn bên phần tử cha của nó

xml la gi 5

Giá trị của thuộc tính phải được đặt giữa cặp dấu nháy đơn hoặc dấu nháy đôi.

cach tao tai lieu xml 6.jpg

Cách tạo tài liệu xml – Ví dụ

<?xml version="1.0"?>
<doc>
 <sach>
   <ten>HTML5</ten>
   <gia>20
lt;/gia> <nxb>Nguyen Thi Minh Khai</nxb> </sach> <sach> <ten>Java 1</ten> <gia>35
lt;/gia> <nxb>Nguyen Thi Minh Khai</nxb> </sach> </doc>

Cách tạo tài liệu xml – Bài tập thực hành

xml la gi 7

Hướng dẫn cách tạo tài liệu xml với phần mềm XMLwriter

Bước 1: Khởi động phần mềm

Bước 2: Vào File -> chọn New -> chọn XML Document -> nhập tên tài liệu tại Filename, chỉ định thư mục chứa tài liệu tại Location -> Chọn OK

cách tạo tài liệu xml

Bước 3: Nhập nội dung tài liệu

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!