Blog

Hướng dẫn lấy vị trí hiện tại của thiết bị trong android

huong-dan-lay-vi-tri-hien-tai-cua-thiet-bi-trong-android-2
Hướng dẫn Android

Hướng dẫn lấy vị trí hiện tại của thiết bị trong android

Bài hướng dẫn lấy vị trí hiện tại của thiết bị trong android sẽ cho bạn biết làm thế nào để tích hợp mô-đun vị trí trong ứng dụng của bạn.

Nếu bạn đang phát triển những ứng dụng dựa vào vị trí của người sử dụng trên ứng dụng Android, bạn có thể làm cho ứng dụng của bạn thông minh hơn bằng cách tìm vị trí của người sử dụng tự động.

Hướng dẫn lấy vị trí hiện tại của thiết bị trong android – Dowload Google Play services

Hướng dẫn lấy vị trí hiện tại của thiết bị trong android

Mở Android Stuido -> mở Android SDK Manager -> cài đặt Google Play services nếu chưa cài đặt hoặc cập nhật Google Play services nếu đã cài đặt

Hướng dẫn lấy vị trí hiện tại của thiết bị trong android – Tạo project

1. Mở Android Studio, chọn File -> New -> New Project

2. Mở Gradle Scripts/build.gradle (Module:app) và thêm đoạn code sau vào trong dependencies, sau đó chọn “Sync Now“ (Lưu ý tại thời điểm chúng tôi viết bài, phiên bản mới nhất của Google Play services là 11.8.0)

compile 'com.google.android.gms:play-services-location:11.8.0'

3. Mở app/manifests/AndroidManifest.xml

Bổ sung quyền cho ứng dụng (Lưu ý bổ sung trước thẻ mở <application>)

<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION"/>

Và meta-data cho google play services version (Lưu ý vị trí thêm meta-data là trước thẻ đóng </application>)

<meta-data
  android:name="com.google.android.gms.version"
  android:value="@integer/google_play_services_version" />

4. Mở app/res/layout/activity_main.xml và thiết kế layout cho ứng dụng

huong-dan-lay-vi-tri-hien-tai-cua-thiet-bi-trong-android-2

5. Mở MainActivity.java cài đặt interface ConnectionCallbacks và OnConnectionFailedListener.

public class MainActivity extends AppCompatActivity implements GoogleApiClient.ConnectionCallbacks,
    GoogleApiClient.OnConnectionFailedListener{
  private Location location;
  // Đối tượng tương tác với Google API
  private GoogleApiClient gac;
  // Hiển thị vị trí
  private TextView tvLocation;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_display_your_location);
    tvLocation = (TextView) findViewById(R.id.tvLocation);
    // Trước tiên chúng ta cần phải kiểm tra play services
    if (checkPlayServices()) {
      // Building the GoogleApi client
      buildGoogleApiClient();
    }
  }
  public void dispLocation(View view) {
    getLocation();
  }
  /**
   * Phương thức này dùng để hiển thị trên UI
   * */
  private void getLocation() {
    if (ActivityCompat.checkSelfPermission(this, Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION) != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
      // Kiểm tra quyền hạn
      ActivityCompat.requestPermissions(this,
          new String[]{Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION}, 2);
    } else {
      location = LocationServices.FusedLocationApi.getLastLocation(gac);
      if (location != null) {
        double latitude = location.getLatitude();
        double longitude = location.getLongitude();
        // Hiển thị
        tvLocation.setText(latitude + ", " + longitude);
      } else {
        tvLocation.setText("(Không thể hiển thị vị trí. " +
            "Bạn đã kích hoạt location trên thiết bị chưa?)");
      }
    }
  }
  /**
   * Tạo đối tượng google api client
   * */
  protected synchronized void buildGoogleApiClient() {
    if (gac == null) {
      gac = new GoogleApiClient.Builder(this)
          .addConnectionCallbacks(this)
          .addOnConnectionFailedListener(this)
          .addApi(LocationServices.API).build();
    }
  }
  /**
   * Phương thức kiểm chứng google play services trên thiết bị
   * */
  private boolean checkPlayServices() {
    int resultCode = GooglePlayServicesUtil.isGooglePlayServicesAvailable(this);
    if (resultCode != ConnectionResult.SUCCESS) {
      if (GooglePlayServicesUtil.isUserRecoverableError(resultCode)) {
        GooglePlayServicesUtil.getErrorDialog(resultCode, this, 1000).show();
      } else {
        Toast.makeText(this, "Thiết bị này không hỗ trợ.", Toast.LENGTH_LONG).show();
        finish();
      }
      return false;
    }
    return true;
  }
  @Override
  public void onConnected(@Nullable Bundle bundle) {
    // Đã kết nối với google api, lấy vị trí
    getLocation();
  }
  @Override
  public void onConnectionSuspended(int i) {
    gac.connect();
  }
  @Override
  public void onConnectionFailed(@NonNull ConnectionResult connectionResult) {
    Toast.makeText(this, "Lỗi kết nối: " + connectionResult.getErrorMessage(), Toast.LENGTH_SHORT).show();
  }
  protected void onStart() {
    gac.connect();
    super.onStart();
  }
  protected void onStop() {
    gac.disconnect();
    super.onStop();
  }
}

Build và run ứng dụng. Kết quả như hình

huong-dan-lay-vi-tri-hien-tai-cua-thiet-bi-trong-android-3
huong-dan-lay-vi-tri-hien-tai-cua-thiet-bi-trong-android-4

Hướng dẫn lấy vị trí hiện tại của thiết bị trong android – Bài tập

Hiển thị vị trí hiện tại của thiết bị lên google map. Xem bài Hướng dẫn tích hợp google map vào ứng dụng android.

Các bạn kết hợp bài viết này với bài viết Hướng dẫn tích hợp google map vào ứng dụng android để được kết quả như hình bên dưới

huong-dan-lay-vi-tri-hien-tai-cua-thiet-bi-trong-android-5
Alert: You are not allowed to copy content or view source !!