Bài viết hướng dẫn sử dụng google places trong android sẽ rất hữu ích cho những bạn đang xây dựng bất kỳ ứng dụng có đề cập đến vị trí người dùng. Một cách chính xác hơn là đề cập đến vị trí thiết bị của người dùng.

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giải thích làm thế nào để tích hợp Google Places và Google Maps trong ứng dụng Android của bạn.

Hướng dẫn sử dụng google places trong android – Giới thiệu Goole Places

Google Places API là một dịch vụ được cung cấp bởi Google. Google Places sẽ trả về thông tin của những nơi gần bạn nhất bằng cách xem xét kinh độ, vĩ độ và bán kính của khu vực.

Tạo Google Places API Key

1. Truy cập Google Developers Console -> sử dụng tài khoản gmail để đăng nhập

2. Chọn Project -> Create project

huong-dan-su-dung-google-places-trong-android-1

3. Nhập Project name, chọn No tại “Please email me updates …”, chọn Yes tại “I agree that my use of …-> Create

huong-dan-su-dung-google-places-trong-android-2

4. Chọn “Google Places API for Android

huong-dan-su-dung-google-places-trong-android-3

5. Chọn “ENABLE” để kích hoạt Google Place API

huong-dan-su-dung-google-places-trong-android-4

6. Chọn “Go to Credentials

huong-dan-su-dung-google-places-trong-android-5

7. Chọn “API key

huong-dan-su-dung-google-places-trong-android-6

8. Chọn “Create

huong-dan-su-dung-google-places-trong-android-7

9. Hình bến dưới hiển thị API key, chọn “Close” để đóng

huong-dan-su-dung-google-places-trong-android-8

Như vậy chúng ta đã tạo xong Google Places API key cho ứng dụng Android

Hướng dẫn sử dụng google places trong android – Tạo project

1. Mở Android Studio -> File -> New -> New Project -> chọn Phone and Tablet tại màn hình Target Android Devices -> Next -> tại màn hình “Add an Activity to Mobile” Chọn “Empty Activity

huong dan google places trong android

2. Mở Gradle Scripts/build.gradle (Module:app) và thêm đoạn code sau vào trong dependencies, sau đó chọn “Sync Now

compile 'com.google.android.gms:play-services-places:11.8.0'

3. Mở app/manifests/AndroidManifest.xml

Bổ sung quyền truy cập internet và quyền truy cập vị trí cho ứng dụng (Lưu ý bổ sung trước thẻ mở <application>)

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" />

Bổ sung meta-data cho Google Play services version (Lưu ý vị trí thêm meta-data là trước thẻ đóng </application>)

<meta-data
  android:name="com.google.android.gms.version"
  android:value="@integer/google_play_services_version" />

Bổ sung meta-data cho Google Places API key (Lưu ý vị trí thêm meta-data là trước thẻ đóng </application>)

<meta-data
  android:name="com.google.android.geo.API_KEY"
  android:value="API key mà bạn đã tạo trước đó" />

4. Mở app/res/layout/activity_main.xml và thiết kế layout cho ứng dụng (Thêm một button, khi người dùng chạm button này ứng dụng sẽ hiển thị vị trí hiện tại của người dùng và những vị trí gần đó nhất).

huong-dan-su-dung-google-places-trong-android-11

5. Mở MainActivity.java và bổ sung những đoạn code được tô màu đỏ

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  PlacePicker.IntentBuilder ib;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    ib = new PlacePicker.IntentBuilder();
  }
  // Xử lý cho nút "Show near my places"
  public void getNearPlaces(View v) {
    try {
      Intent i = ib.build(MainActivity.this);
      startActivityForResult(i, 1);
    } catch (GooglePlayServicesRepairableException ex) {
      Log.d("Loi", ex.toString());
    } catch (GooglePlayServicesNotAvailableException gps) {
      Toast.makeText(MainActivity.this,
          "Google Play Services chưa sẵn sàng.",
          Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
  }
}

6. Build và run ứng dụng

huong-dan-su-dung-google-places-trong-android-9

Hướng dẫn sử dụng google places trong android – Bài tập

Bổ sung thêm xử lý nếu thiết bị chưa kết nối internet và chưa bật location thì hiển thị thông báo cho người dùng.