Blog

Mô hình thực thể kết hợp (Bài 2)

mo-hinh-thuc-the-ket-hop-1024x571
Cơ sở dữ liệu

Mô hình thực thể kết hợp (Bài 2)

Mô hình thực thể kết hợp được sử dụng để biểu diễn cơ sở dữ liệu ở mức khái niệm. Mô hình thực thể kết hợp bao gồm có các thực thể, danh sách thuộc tính và những mối kết hợp.

Biểu diễn mô hình thực thể kết hợp dưới dạng sơ đồ thực thể liên kết (Entity Relationship Diagram – ERD).

Mô hình thực thể kết hợp – Sơ đồ ERD

mô hình thực thể kết hợp

Thực thể

Là đối tượng cần quản lý, được biểu diễn thực thể bởi hình chữ nhật và có danh sách các thuộc tính. Ví dụ về thực thể nhân viên

mô hình thực thể kết hợp

Mối kết hợp

Thể hiện mối liên quan giữa hai hay nhiều thực thể. Mỗi liên kết có một tên gọi và thường dùng động từ.

Ví dụ, một Nhân viên Làm việc tại một Phòng ban nào đó và một Nhân viên có thể là Trưởng phòng của một Phòng ban.

Mô hình thực thể kết hợp – Mối kết hợp 1 – 1

Mỗi đối tượng của thực thể thứ nhất tương ứng với 1 và chỉ 1 đối tượng của thực thể thứ 2 và ngược lại.

Ví dụ, mỗi giảng viên được cấp 1 và chỉ một máy tính. Một máy tính chỉ được cấp cho 1 và chỉ một giảng viên.

mối kết hợp 1 1

Mô hình thực thể kết hợp – Mối kết hợp 1 – N

Mỗi đối tượng của thực thể thứ nhất tương ứng với nhiều đối tượng của thực thể thứ 2.

Ví dụ, mỗi sinh viên thuộc một và chỉ một lớp. Một lớp có nhiều sinh viên.

mối kết hợp 1 n

Mô hình thực thể kết hợp – Mối kết hợp N – N

Mỗi đối tượng của thực thể thứ nhất tương ứng với nhiều đối tượng của thực thể thứ 2 và ngược lại.

Ví dụ, Mỗi sinh viên học một hoặc nhiều môn học. Một môn họcmột hoặc nhiều sinh viên học.

mối kết hợp n n

Mô hình thực thể kết hợp – Ví dụ sơ đồ ERD

sơ đồ erd

Mô hình thực thể kết hợp – Các bước tạo

Để tạo ERD, chúng ta thực hiện 2 bước sau:

– Bước 1. Xác định thực thể và thuộc tính bao gồm thuộc tính khoá và thuộc tính đa trị

– Bước 2. Xác định mối quan hệ có thể có giữa các thực thể, thuộc tính mối kết hợp

Bài tập vận dụng: Thiết kế cơ sở dữ liệu quản lý forum

Các thành viên tham gia diễn đàn có mã số là duy nhất, họ tên thành viên và mật khẩu. Các bài viết có mã số bài viết, tiêu đề của bài viết và nội dung bài viết. Các chủ đề của các bài viết có mã số chủ đề (thuộc tính khóa) và tên của chủ đề.

Mỗi bài viết được đăng bởi một thành viên và mỗi thành viên có thể đăng nhiều bài viết. Một bài viết phải thuộc một chủ đề và một chủ đề có thể có nhiều bài viết.

Mô hình thực thể kết hợp – Tổng kết bài học

Mô hình thực thể kết hợp để biểu diễn mối liên kết giữa các thực thể trong thiết kế mô hình mức khái niệm.

Các thành phần chủ yếu của mô hình thực thể liên kết là thực thể, thuộc tính và mối kết hợp.

Mô hình thực thể kết hợp – Bài tập thực hành

Bài 1: Thiết kế cơ sở dữ liệu quản lý đào tạo

Mỗi sinh viên gồm họ tên, ngày sinh, giới  tính, nơi sinh, số điện thoại và e-mail. Được cấp một mã số sinh viên duy nhất và mỗi sinh viên chỉ thuộc về một lớp.

Mỗi lớp học có một mã số lớp duy nhất, tên lớp và mỗi lớp chỉ thuộc về một khoa.

Mỗi khoa có một tên khoa và một mã số khoa duy nhất.

Mỗi  môn  học  có  tên môn học,  số giờ và  mã  số  môn học duy nhất.

Mỗi giảng viên cần quản lý các thông tin như họ và tên giảng viên, một chuyên ngành và được cấp một mã số  duy nhất. Mỗi giảng viên thuộc một khoa.

Mỗi  sinh  viên  với  một môn  học được phép  thi  tối  đa  2  lần,  mỗi  lần  thi, điểm thi.

Mỗi môn học ở  mỗi lớp học chỉ  phân công cho một giảng viên dạy và một giảng viên thì có thể dạy nhiều môn ở một lớp.

Bài 2: Thiết kế cơ sở dữ liệu quản lý siêu thị

Mỗi khu vực có một mã số phân biệt, tên, chuyên bán 1 loại hàng.

Mỗi loại hàng có một mã số, có tên và bao gồm nhiều mặt hàng.

Mỗi mặt hàng có một mã số phân biệt, có tên, đơn vị tính, đơn giá bán hiện hành. Mỗi mặt hàng có thể cung cấp bởi nhiều nhà cung ứng.

Mỗi nhân viên chỉ làm việc tại một khu vực và có một mã số phân biệt, và các thông tin như: họ tên, ngày sinh ,địa chỉ, ngày vào làm việc.

Mỗi nhà cung cấp có một mã số phân biệt, tên công ty, địa chỉ, phone, fax. Lưu ý, mỗi nhà cung cấp có thể có nhiều số điện thoại.

Mỗi khách hàng khi mua hàng, sẽ có một hóa đơn gồm số hóa đơn, ngày lập hóa đơn, tên khách mua, địa chỉ, và danh sách các mặt hàng mua kèm theo đơn giá bán.

[contact-form-7 id=”7805″ title=”Form liên hệ 1″]
Alert: You are not allowed to copy content or view source !!