Giáo trình môn cơ sở dữ liệu cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng để phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu và thao tác với nó.

Ngoài ra, người học biết cách tạo cơ sở dữ liệu trên các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như SQL Server và MySQL. Xem thông tin từ một bảng, từ nhiều bảng kết hợp với group by, having cũng như hàm nhóm (Min, Max, Sum, Count, Avg)

Xem thông tin từ một bảng, từ nhiều bảng kết hợp với group by, having cũng như hàm nhóm (Min, Max, Sum, Count, Avg)

Giáo trình môn cơ sở dữ liệu – Yêu cầu đối với môn học

Phần mềm MS SQL Server, MySQL

Giáo trình môn cơ sở dữ liệu – Nội dung

Bài 1: Tổng quan về cơ sở dữ liệu

 • Dữ liệu
 • Cơ sở dữ liệu
 • Mô hình cơ sở dữ liệu
 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Bài 2: Mô hình thực thể kết hợp

 • Mô hình thực thể kết hợp
 • Các thành phần mô hình thực thể kết hợp
 • Phương pháp thiết kế

Bài 3: Mô hình dữ liệu quan hệ

 • Mô hình dữ liệu quan hệ
 • Qui tắc chuyển đổi sang mô hình dữ liệu quan hệ

Bài 4: Cài đặt cơ sở dữ liệu

 • Tạo cơ sở dữ liệu
 • Tạo bảng
 • Thêm dữ liệu
 • Cập nhật dữ liệu
 • Xóa dữ liệu

Bài 5: Truy vấn dữ liệu trong sql

 • Truy vấn dữ liệu từ một bảng trong sql
 • Truy vấn dữ liệu từ nhiều bảng trong sql
 • Truy vấn dữ liệu có điều kiện
 • Truy vấn dữ liệu với hàm nhóm (sum, min, max, agv, count)
 • Truy vấn dữ liệu có sắp xếp

Bài 6: Cơ sở dữ liệu trong mysql

 • Cài đặt hệ quản trị cơ sở dữ liệu
 • Vận dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu cho các thao tác
  • Tạo cở dữ liệu, tạo bảng
  • Thêm, cập nhật và xóa dữ liệu
  • Xem dữ liệu

Bài 7: Cơ sở dữ liệu trong sql server

 • Cài đặt hệ quản trị cơ sở dữ liệu
 • Vận dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu cho các thao tác
  • Tạo cở dữ liệu, tạo bảng
  • Thêm
  • Xem dữ liệu