Trang chủ Database Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu

Môn học trình bày phương pháp phân tích và thiết kế một cơ sở dữ liệu cũng như cách triển khai cơ sở dữ liệu sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server/ MySQL

Sao lưu và phục hồi dữ liệu trong sql server (Bài 4)

Sao lưu và phục hồi dữ liệu trong sql server là một trong những thao tác quan trọng mà người quản trị...

Cài đặt cơ sở dữ liệu với sqlite (Bài 8)

Trong bài cài đặt cơ sở dữ liệu với sqlite chúng tôi sẽ giới thiệu về SQLite . SQLite là một ứng...

Cơ sở dữ liệu trong sql server (Bài 7)

Cơ sở dữ liệu trong sql server bao gồm các nội dung như cài đặt hệ quản trị sql server express, tạo...

Cơ sở dữ liệu trong mysql (Bài 6)

Cơ sở dữ liệu trong mysql sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để cài đặt MySQL trên Windows và sử...

Truy vấn dữ liệu trong sql (Bài 5)

Truy vấn dữ liệu trong sql là thao tác trích xuất thông tin được lưu trữ trong các table. Thông tin được...

Cài đặt cơ sở dữ liệu (Bài 4)

Cài đặt cơ sở dữ liệu là bước thiết kế CSDL ở mức vật lý. Là xây dựng CSDL quan hệ gồm các...

Mô hình dữ liệu quan hệ (Bài 3)

Mô hình dữ liệu quan hệ bao gồm một hoặc nhiều quan hệ (Relation). Thực thể và thuộc tính trong mô hình...

Mô hình thực thể kết hợp (Bài 2)

Mô hình thực thể kết hợp được sử dụng để biểu diễn cơ sở dữ liệu ở mức khái niệm. Mô hình thực...

Tổng quan về cơ sở dữ liệu (Bài 1)

Trong bài tổng quan về cơ sở dữ liệu, chúng tôi sẽ trình bày các nôi dung về dữ liệu là gì?...

Giáo trình môn cơ sở dữ liệu

Giáo trình môn cơ sở dữ liệu cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng để phân tích, thiết kế...

Bài viết nên xem