Vòng lặp trong swift – Loops (Bài 4)

Vòng lặp trong swift – Loops (Bài 4)

vong-lap-trong-swift-1
Lập trình swift

Vòng lặp trong swift – Loops (Bài 4)

Vòng lặp trong swift. Có thể có tình huống khi bạn cần thực thi một khối lệnh nhiều lần. Thông thường, những câu lệnh được thực thi một cách tuần tự: Câu lệnh đầu tiên trong một hàm sẽ được thực thi đâu tiên, tiếp theo là câu lệnh thứ hai và ….

Vòng lặp trong swift cho phép chúng ta thực hiện một câu lệnh hoặc một nhóm câu lệnh nhiều lần và sau đây là sơ đồ biểu diễn vòng lặp trong swift

Vòng lặp trong swift – Vòng lặp for-in (for-in Loop)

Vòng lặp for-in xử lý lặp trong các trường hợp như dãy số, các phần tử trong mảng hoặc các ký tự trong một chuỗi

Cú pháp

for index in collections_of_items {  
statement(s)
}

Ví dụ

import UIKit
var arrInts:[Int] = [10, 20, 30]
for index in arrInts {
  print( "Value of index is \(index)")
}

Khi chạy chương trình trên sử dụng playground, chúng ta sẽ nhận được kết quả

Value of index is 10
Value of index is 20
Value of index is 30

Vòng lặp trong swift – Vòng lặp for (For Loop)

Một vòng lặp for là một cấu trúc điều khiển lặp lại cho phép bạn chỉ định số lần lặp cụ thể

Cú pháp

for init; condition; increment {  
statement(s)
}

Trong đó

 • init là biểu thức khởi tạo, được thực thi đầu tiên và một lần duy nhất
 • codition là biểu thức điều kiện. Nếu nó đúng (true), khối lệnh bên trong for được thực thi. Nếu nó sai (false), vòng lặp sẽ kết thúc.
 • Sau khi khối lệnh bên trong vòng lặp được thực hiện, biểu thức increment sẽ được thực hiện để cập nhật biểu thức điều kiện. condition bây giờ sẽ được xác định lại và nếu nó đúng, khối lệnh bên trong vòng lặp được thực hiện. Nếu nó sai, vòng lặp kết thúc.

Sau đây là sơ đồ biểu diễn vòng lặp for

vong lap trong swift 2

Ví dụ

import UIKit
var arrInts:[Int] = [10, 20, 30]
for var index = 0; index < 3; index++ {
  print("Value of arrInts[\(index)] is \(arrInts[index])")
}

Khi chạy chương trình trên sử dụng playground, chúng ta sẽ nhận được kết quả

Value of arrInts[0] is 10
Value of arrInts[1] is 20
Value of arrInts[2] is 30

Vòng lặp trong swift – Vòng lặp repeat…while (Do…while Loop)

Không giống như vòng lặp for, biểu thức điều kiện trong vòng lặp repeat…while được kiểm tra ở cuối vòng lặp. Điều đó có nghĩa là khối lệnh bên trong vòng lặp repeat…while được thực hiện ít nhất một lần.

Cú pháp

repeat {  
statement(s);
} while condition

Sơ đồ biểu diễn vòng lặp repeat…while

vong lap trong swift 3

Ví dụ

import UIKit
var index = 1
repeat {
  print("Value of index is \(index)")
  index = index + 1
} while index <= 10

Khi chạy chương trình trên sử dụng playground, chúng ta sẽ nhận được kết quả

Value of index is 1
Value of index is 2
Value of index is 3
Value of index is 4
Value of index is 5
Value of index is 6
Value of index is 7
Value of index is 8
Value of index is 9
Value of index is 10

Vòng lặp trong swift – Vòng lặp while (While Loop)

Khối lệnh bên trong vòng lặp sẽ được thực hiện lặp lại cho đến khi điều kiện lặp là sai. Sau đây là sơ đồ biểu diễn vòng lặp while

vong lap trong swift 4

Ví dụ

import UIKit
var i = 1
while i <= 10 {
  print("Value of i is \(i)")
  i = i + 1
}

Khi chạy chương trình trên sử dụng playground, chúng ta sẽ nhận được kết quả

Value of i is 1
Value of i is 2
Value of i is 3
Value of i is 4
Value of i is 5
Value of i is 6
Value of i is 7
Value of i is 8
Value of i is 9
Value of i is 10

Vòng lặp trong swift – Những câu lệnh điều khiển vòng lặp (Loop Control Statements)

Câu lệnh continue (Continue Statement): Câu lệnh này sẽ thông báo với vòng lặp không thực hiện những xử lý hiện tại và tiếp tục vòng lặp với xử lý tiếp theo.

Ví dụ hiển thị các số lẻ từ 1 đến 19

import UIKit
var i = 1
repeat {
  if(i % 2 == 0){
   continue
  }
  print("\t(i)", terminator: " ")
  i = i + 1
} while i <= 10

Khi chạy chương trình trên sử dụng playground, chúng ta sẽ nhận được kết quả

1  3  5  7  9

Câu lệnh break (Break Statement): Kết thúc vòng lặp

Ví dụ

import UIKit
var i = 1
repeat {
  if (i == 5) {
   break
  }

  print("Value of i is \(i)")
  i = i + 1
} while i <= 10

Khi chạy chương trình trên sử dụng playground, chúng ta sẽ nhận được kết quả

Value of i is 1 
Value of i is 2
Value of i is 3
Value of i is 4

Tổng kết vòng lặp trong swift

 • Vòng lặp for…in
 • Vòng lặp for
 • Vòng lặp repeat…while
 • Vòng lặp while
 • Câu lệnh continue
 • Câu lệnh breank

Vòng lặp trong swift – Bài tập thực hành

Bài thực hành số 1: Hiển thị các bảng cửu chương n (n >=2, n <=9)

Bài thực hành số 2: Kiểm tra số nguyên n có phải là số nguyên tố hay không?

Bài thực hành số 3: Đếm số nguyên tố trong đoạn [a, b]

Bài thực hành số 4: Tính tổng các chữ số của số nguyên n

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!