Tạo Table trong SQL Server 2014 (Bài 3)

Tạo table trong sql server 2014 là bước tiếp theo cần làm sau khi chúng ta đã tạo database. Một bảng (table) thuộc một database. Mỗi table bao gồm tên table, danh sách cột (column), khóa chính, khóa ngoại.

Table là nơi chứa thông tin. Ví dụ table tên NhanVien chứa thông tin về nhân viên trong một công ty. Bên dưới là thông tin của các nhân viên bao gồm mã nhân viên (MaNV), họ tên nhân viên (HoTen), giới tính nhân viên (GioiTinh), ngày sinh của nhân viên (NgaySinh) và phòng ban mà nhân viên làm việc (MaPhong)

MaNV HoTen GioiTinh NgaySinh MaPhong
91110010003 Phan Tuấn Cường Nam 03/03/1993 25CCHT02
91110010004 Huỳnh Chí Tâm Nam 08/03/1993 25CCHT02
91110010005 Vương Chí Dũng Nam 14/04/1991 25CCHT02
93510010005 Phạm Đức Nguyên Nam 27/07/1993 25CCDH02
93510010008 Trương Mỹ Yến Nhi Nữ 03/10/1993 25CCDH02
93510010009 Hồ Võ Thanh Tùng Nam 06/09/1990 25CCDH02
93510010010 Trần Quang Minh Nam 18/12/1989 25CCDH02
99510170307 Phạm Văn Đình Nam 05/06/1991 25CCDH02
99510180112 Trần Thùy Dương Nam 07/12/1992 25CCDH02
99510180150 Lê Hoàng Khiêm Nam 22/03/1993 25CCDH02

Tạo table trong sql server 2014 – Các quy tắc đặt tên

Đặt tên table (bảng): Tên table phải phản ánh thực thể. Dùng các kí tự “_” để phân tách các từ và không chứa các từ “table” hay “file” trong tên bảng. Tên table là duy nhất trong một database.

Đặt tên column (cột): Tên column phải dựa trên tên của thuộc tính. Dùng các kí tự “_” để phân tách các từ và tên cột là duy nhất trong table.