Xử lý sự kiện trong iOS với Xamarin giúp ứng dụng có sự tương tác với người dùng. Chẳng hạn khi người dùng chạm vào nút thoát ứng dụng, ứng dụng sẽ thoát. Hoặc khi người dùng chạm vào nút tìm số lớn nhất, ứng dụng sẽ hiển thị số lớn nhất…

xử lý sự kiện trong ios với xamarin

Xử lý sự kiện trong iOS với Xamarin – Các bước thực hiện

Bước 1: Khai báo và định nghĩa phương thức dùng để xử lý nghiệp vụ theo yêu cầu của ứng dụng. Ví dụ khi người dùng chạm vào “Tìm số lớn nhất”, ứng dụng sẽ hiển thị số lớn nhất trong 3 số mà người dùng đã nhập. Như vậy xử lý của hàm là so sánh và hiển thị số lớn nhất.

Bước 2: Tại phương thức ViewDidLoad() của lớp ViewController.cs, đăng ký sự kiện cho các đối tượng

Xử lý sự kiện trong iOS với Xamarin – Cài đặt xử lý cho nút “Tìm số lớn nhất”

Bước 1: Khai báo và định nghĩa phương thức

 //Khai báo và định nghĩa phương thức tìm số lớn nhất
 private void FindMax()
 {
  //Lấy 3 số mà người dùng nhập và gán vào 3 biến
  float n1 = float.Parse(txtNum1.Text);
  float n2 = float.Parse(txtNum2.Text);
  float n3 = float.Parse(txtNum3.Text);
  //Tìm số lớn nhất
  float max = n1;
  if (n2 > max)
  {
   max = n2;
  }
  if (n3 > max)
  {
   max = n3;
  }
  //Thông báo số lớn nhất
  lblResult.Text = "Số lớn nhất là: " + Convert.ToString(max);
}

Bước 2: Đăng ký sự kiện TouchUpInside tại ViewDidLoad() của ViewController.cs

//Đăng ký sự kiện cho button "Tìm số lớn nhất"
btnFindMax.TouchUpInside += (sender, e) => FindMax();

Xử lý sự kiện trong iOS với Xamarin – Cài đặt xử lý cho nút “Thoát ứng dụng”

//Đăng ký sự kiện cho button "Thoát ứng dụng"
 btnExit.TouchUpInside += (sender, e) =>
 {
  //Lệnh thoát ứng dụng
  System.Threading.Thread.CurrentThread.Abort();
 };

Xử lý sự kiện trong iOS với Xamarin – Phần mở rộng

1/ Khi người dùng chạm “Tìm số lớn nhất“, nếu người dùng chưa nhập 3 số thì ứng dụng sẽ hiển thị thông báo và focus vào ô tương ứng

2/ Khi người dùng chạm “Thoát ứng dụng“, một hộp thoại xác nhận (confirm) được hiển thị để xác nhận xem liệu người dùng có thật sự muốn thoát ứng dụng hay không?