Giáo trình phát triển app android sẽ trang bị cho các bạn các kiến thức về Listview Android custom layout, Tab, SQLite, Communication, Sync và Social Media, Location và mapping, Camera, Multiple language, Truy cập Contact.

Và để học tốt khoá học này, các bạn phải có kiến thức về lập trình Android cơ bản mà chúng tôi đã biên soạn.

Giáo trình phát triển app Android – Yêu cầu

Giáo trình phát triển app Android – Mục tiêu

 1. Thiết kế được giao diện ứng dụng với ListView nâng cao
 2. Thiết kế được giao diện ứng dụng với Tab Control
 3. Lưu trữ được dữ liệu với SQLite
 4. Điều khiển được camera trong ứng dụng Android
 5. Điều khiển được audio trong ứng dụng Android
 6. Thiết kế được giao diện ứng dụng hỗ trợ nhiều ngôn ngữ
 7. Sử dụng được các kỹ thuật animation trong ứng dụng Android
 8. Xây dựng được ứng dụng Android sử dụng dịch vụ thông điệp điện toán đám mây (Google Cloud Messaging)
 9. Phát triển được các ứng dụng Android cho phép thao tác với cơ sở dữ liệu SQLite

Giáo trình phát triển app Android – Nội dung

 • Bài 9. Truy cập dữ liệu Contact
 • Bài 10. Hiển thị Google Map