Blog

Xem dữ liệu trong MySQL với PHP (Bài 9)

xem du lieu trong mysql voi php
Lập trình PHP cơ bản

Xem dữ liệu trong MySQL với PHP (Bài 9)

Xem dữ liệu trong MySQL với PHP sử dụng MySQLi là thao tác truy vấn dữ liệu chứa trong các bảng. Đây là một trong những xử lý phổ biến.

Xem dữ liệu trong MySQL với PHP – Câu lệnh

Từ một bảng

SELECT column_name(s) FROM table_name

Hoặc chúng ta có thể sử dụng ký tự * để xem dữ liệu của tất cả các cột

SELECT * FROM table_name

Để tìm hiểu thêm về SQL, vui lòng xem bài giảng Truy vấn dữ liệu trong SQL

Xem dữ liệu trong MySQL với PHP – Ví dụ

Một ví dụ đơn giản về xử lý xem dữ liệu từ bảng accounts của cơ sở dữ liệu tên php1_db

<?php
 $hostname = 'localhost:3306';
 $username = 'root';
 $password = '';
 $dbname = "php1_db";
 $conn = mysqli_connect($hostname, $username, $password, $dbname);
 if (!$conn) {
  die('Không thể kết nối: ' . mysqli_error($conn));
  exit();
 }
 $sql = 'SELECT * FROM accounts';
 $result = mysqli_query($conn, $sql);
 if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
    // Hiển thị kết quả
  while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
    echo "Account Name: " . $row["accountname"]. ", Account Password: " . $row["accountpwd"]. "<br>";
  }
 } else {
    echo "Không có tài khoản nào";
 } 
 mysqli_close($conn);
?>

Xem dữ liệu trong MySQL với PHP – Bài tập thực hành

Thiết kế Form hiển thị thông tin của tất cả các tài khoản hiện có.

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!