Blog

Thêm dữ liệu vào MySQL với PHP (Bài 7)

them du lieu vao mysql voi php
Lập trình PHP cơ bản

Thêm dữ liệu vào MySQL với PHP (Bài 7)

Thêm dữ liệu vào MySQL với PHP sử dụng MySQLi là thao tác được thực hiện sau khi chúng ta đã có một database và ít nhất một bảng bên trong nó.

Và để thực hiện việc này, chúng ta phải thực thi câu lệnh insert into theo cú pháp sau

INSERT INTO table_name VALUES (value1, value2, value3,...)

Để tìm hiểu thêm về SQL, vui lòng xem bài giảng Cài đặt cơ sở dữ liệu

Thêm dữ liệu vào MySQL với PHP – Ví dụ

Dữ liệu có thể được thêm vào các bảng trong MySQL thông qua câu lệnh INSERT. Trong PHP, chúng ta sử dụng hàm mysqli_query để thực thi câu lệnh INSERT này. Bên dưới là một ví dụ đơn giản về xử lý thêm dữ liệu cho bảng accounts của cơ sở dữ liệu tên php1_db

1/ Cấu trúc bảng accounts

create table accounts (
  accountname varchar(50)
 ,accountpwd varchar(20)
 ,primary key(accountname)
)

2/ Tạo một file PHP với tên insertionData.php và nhập nội dung sau

<?php
$hostname = 'localhost:3306';
$username = 'root';
$password = '';
$dbname = "php1_db";
$conn = mysqli_connect($hostname, $username, $password, $dbname);
if (!$conn) {
 die('Không thể kết nối: ' . mysqli_error($conn));
 exit();
}
$sql = 'INSERT INTO accounts VALUES ("giasutinhoc.vn","Abc12345")';
$ret = mysqli_query($conn,$sql);
if (!$ret) {
 die('Không thể thêm dữ liệu: ' . mysqli_error($conn));
}
echo "Thêm dữ liệu thành công\n";
mysqli_close($conn);
?>

Sau khi thêm thành công

thêm dữ liệu vào mysql với php

Trong các ứng dụng thực tế, tất cả các giá trị sẽ được nhập thông qua Form và sau đó những giá trị này sẽ được truyền vào câu lệnh INSERT và cuối cùng sẽ được chèn vào table trong MySQL.

Thêm dữ liệu vào MySQL với PHP – Bài tập thực hành

Thiết kế Form cho phép người dùng nhập account name và password name. Khi người dùng chọn nút “Đăng ký“, thực hiện thêm dữ liệu vào bảng accounts.

ket noi php voi mysql 2
Alert: You are not allowed to copy content or view source !!