Blog

Lập trình Web với PHP và MySQL (Bài 10)

lap-trinh-web-voi-php-va-mysql-5
Lập trình PHP cơ bản

Lập trình Web với PHP và MySQL (Bài 10)

Lập trình Web với PHP và MySQL sẽ trình bày kỹ năng tạo database trong MySQL, thiết kế form sử dụng HTML và sử dụng PHP để xử lý dữ liệu. Và để tiếp thu tốt bài này, các bạn phải biết sử dụng MySQL cũng như biết thiết kế web sử dụng HTML, CSS,… Sau khi hoàn thành bài lập trình web với PHP và MySQL, các bạn sẽ tạo được những thành phần sau.

Trang chủ gồm 1 nút Add Trainee cho phép người dùng mở màn hình để nhập thông tin học viên. Ngay bên dưới là danh sách học viên hiện có. Mỗi học viên bao gồm mã, tên và kỹ năng.

lập trình web với php và mysql

Sau khi chọn Add Trainee, một hàn hình sẽ xuất hiện để người dùng có thể nhập thông tin học viên như mã học viên (account), họ tên học viên (name) và kỹ năng (skill)

Sau khi nhập thông tin học viên và chọn Add, thông tin của học viên sẽ được lưu vào cơ sở dữ liệu của MySQL.

Dữ liệu của bảng trainee trong MySQL

Lập trình Web với PHP và MySQL – Chuẩn bị

Bước 1: Tải và cài đặt phần mềm XAMPP.

Giao diện XAMPP khi chạy. Trong hình chúng ta chỉ cần quan tâm đến Apache và MySQL thôi. Các bạn hãy Start hai cái này trước khi bắt đầu những bước tiếp theo.

Bước 2: Chuẩn bị Bootstrap

Tải Bootstrap phiên bản mới nhất từ internet, sau đó giải nén và chú ý đến tập tin bootstrap.min.css. Chúng ta sẽ sử dụng tập tin này ở bước tiếp theo.

Bước 3: Tạo database tên mydb

Nhập câu lệnh sau và thực thi tại MySQL để tạo database tên mydb và một bảng tên trainee. Ngoài ra, chúng tôi còn nhập thông tin một học viên với câu lệnh insert into

Lập trình Web với PHP và MySQL – Tạo PHP Project

Mở Netbeans -> chọn File -> chọn New Project…

Tại Categories -> chọn PHP, sau đó chọn PHP Application tại Projects -> chọn Next

Nhập Project NameTraineeManagment -> chọn Finish và kết quả sẽ như hình bên dưới

Copy tập tin bootstrap.min.css vào Source Files

Lập trình Web với PHP và MySQL – Thiết kế trang index

Bước 1: Mở tập tin index.php

Nhập tiêu đề trang web, khai báo Bootstrap và định nghĩa môt CSS (.with-margin) bên trong cặp thẻ head

Bước 2: Viết xử lý bên trong cặp thẻ body

Khai báo tập tin trainee.php (Tập tin này chúng tôi sẽ trình bày cách tạo ở bước kế tiếp). Tạo bảng bao gồm 3 cột là Account, Full NameSkill. Bên cạnh đó, chúng tôi còn xử lý hiển thị danh sách học viên lấy từ database.

Lập trình Web với PHP và MySQL – Tạo mới một tập tin PHP với tên trainee

Chuột phải lên Source Files -> chọn New -> chọn PHP File…

Nhập File Nametrainee -> chọn Finish

Mở tập tin trainee.php và khai báo dbconnection.php (Tập tin dbconnection.php chúng ta sẽ tạo sau)

Khai báo một lớp tên Trainee có 3 thuộc tính là acc, nameskill

Khai báo phương thức khởi tạo (_construct) và các phương thức getAcc, getName, getSkill

Tạo phương thức save để lưu thông tin một học viên vào database

Tạo phương thức getAll để lấy tất cả dữ liệu của bảng trainee và trả về một array cho nơi gọi hàm này

Lập trình Web với PHP và MySQL – Tạo mới một tập tin PHP với tên dbconnection

Các bạn lưu ý trong phương getConnection, chúng tôi cung cấp thông tin để kết nối đến MySQL bao gồm hostname, username, passworddbname. Đối với password các bạn đang đặt như thế nào thì thay đổi lại cho phù hợp.

Lập trình Web với PHP và MySQL – Tạo mới một tập tin PHP với tên add_trainee

Lập trình Web với PHP và MySQL – Kết luận

Trong bài này, chúng tôi đã sử dụng các phần mềm như XAMPP và Netbeans. Trong đó XAMPP bao gồm web server và MySQL. Netbeans là IDE để lập trình PHP.

Để hiểu được bài này, các bạn phải có kiến thức về HTML, CSS và đặc biệt là Bootstrap. Và một phần không thể thiếu là lập trình OOP với PHP.

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!