Cập nhật dữ liệu trong MySQL với PHP (Bài 8)

Cập nhật dữ liệu trong MySQL với PHP (Bài 8)

cap nhat du lieu trong mysql voi php
Lập trình PHP cơ bản

Cập nhật dữ liệu trong MySQL với PHP (Bài 8)

Cập nhật dữ liệu trong MySQL với PHP sử dụng MySQLi là thao tác thay đổi dữ liệu đã tồn tại trước đó trong bảng. Nếu như câu lệnh insert into được sử dụng để thêm mới thì câu lệnh update được sử dụng để cập nhật dữ liệu. Bên dưới là câu lệnh cập nhật dữ liệu

UPDATE table_name
SET column1 = value, column2 = value2,...
WHERE condition

Lưu ý quan trọng là mệnh đề WHERE trong câu lệnh UPDATE được sử dụng để xác định những mẫu tin (record) sẽ bị thay đổi. Nếu thiếu mệnh đề WHERE thì tất cả dữ liệu trong bảng sẽ bị thay đổi.

Cập nhật dữ liệu trong MySQL với PHP – Ví dụ

Trong bài giảng Thêm dữ liệu vào MySQL với PHP, chúng ta đã tạo một tài khoản với mật khẩu là Abc12345. Trong phần ví dụ này, chúng ta sẽ thay đổi mật khẩu hiện tại của tài khản giasutinhoc.vn thành 123456789

Cập nhật dữ liệu trong mysql với php

Tạo một file PHP với tên changeData.php và nhập nội dung sau

<?php
 $hostname = 'localhost:3306';
 $username = 'root';
 $password = '';
 $dbname = "php1_db";
 $conn = mysqli_connect($hostname, $username, $password, $dbname);
 if (!$conn) {
   die('Không thể kết nối: ' . mysqli_error($conn));
   exit();
  }
 $sql = 'UPDATE accounts SET accountpwd = "123456789" WHERE accountname = "giasutinhoc.vn"';
 $ret = mysqli_query($conn,$sql);
 if (!$ret) {
  die('Không thể thêm dữ liệu: ' . mysqli_error($conn));
 }
 echo "Mật khẩu đã được thay đổi thành công\n";
 mysqli_close($conn);
?>

Cập nhật dữ liệu trong MySQL với PHP – Bài tập thực hành

Thiết kế Form cho phép người dùng thay đổi mật khẩu của mình.

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!