Blog

Câu lệnh điều kiện trong kotlin (Bài 3)

cau-lenh-dieu-kien-trong-kotlin-3
Lập trình Kotlin

Câu lệnh điều kiện trong kotlin (Bài 3)

Trong bài học câu lệnh điều kiện trong kotlin sẽ bao gồm câu lệnh if, câu lệnh when. Đây là một trong những câu lệnh thường xuyên được sử dụng trong tất cả các ngôn ngữ lập trình hiện này.

Câu lệnh điều kiện trong kotlin – Câu lệnh if

Rất nhiều chương trình sẽ điều khiển luồng xử lý sử dụng câu lệnh if và Kotlin không phải là ngoại lệ.

Cú pháp câu lệnh if trong Kotlin

if (điều_kiện) {
 Xử lý
else if (điều_kiện) {
 Xử lý
} else if (điều_kiện) {
 Xử lý
} else {
 Xử lý
}

Ví dụ câu lệnh if trong lập trình Kotlin

var dtb: Float = 7.5F
if (dtb < 5) {
 println("Ban duoc xep loai yeu")
} else if (dtb < 6.5) {
 println("Ban duoc xep loai trung binh")
} else if (dtb < 8) {
 println("Ban duoc xep loai kha")
} else if (dtb < 10) {
 println("Ban duoc xep loai gioi")
} else {
 println("Ban duoc xep loai xuat sac")
}

Không giống như Java khi sử dụng câu lệnh if trong Kotlin, chúng ta có thể sử dụng câu lệnh if như một biểu thức (if trả về giá trị). Đoạn xử lý trên có thể được viết lại như sau

var dtb: Float = 7.5F
val xep_loai = if (dtb < 5) {
 "Ban duoc xep loai yeu"
} else if (dtb < 6.5) {
 "Ban duoc xep loai trung binh"
} else if (dtb < 8) {
 "Ban duoc xep loai kha"
} else if (dtb < 10 ) {
 "Ban duoc xep loai gioi"
} else {
 "Ban duoc xep loai xuat sac"
}
println(xep_loai)

Câu lệnh điều kiện trong kotlin – Câu lệnh when

Chuyển sang câu lệnh when, câu lệnh tương tự câu lệnh if. Mỗi trường hợp trong câu lệnh when tương tự như if/else if/else trong câu lệnh if. Chúng được thực hiện tuần tự từ trên xuống dưới. Như vậy câu lệnh when trong Kotlin tương tự câu lệnh switch trong Java.

Cú pháp câu lệnh when trong Kotlin

when (biểu_thức/biến) {
 giá_trị -> {
   Xử_lý
 }
 giá_trị -> {
  Xử_lý
 }
 else -> {
  Xử_lý
 }
}

Ví dụ câu lệnh when trong Kotlin

val thang: Byte = 3
when (thang) {
 1 -> {
  println("Thang co 31 ngay")
 }
 3 -> {
  println("Thang co 31 ngay")
 } else -> {
  println("Khong xac dinh")
 }
}

Nếu nhiều trường hợp có cùng cách xử lý thì các trường hợp này có thể được kết hợp với nhau và được phân cách nhau bởi dấu phẩy. Xử lý bên trên có thể được viết lại như sau

val thang: Byte = 3
when (thang) {
 1,3 -> {
 println("Thang co 31 ngay")
 } else -> {
 println("Khong xac dinh")
 }
}

Chúng ta cũng có thể kiểm tra một giá trị nằm trong hoặc ngoài một vị pham bằng cách sử dụng in hoặc !in

var thu: Byte = 2
when (thu) {
 in 2..8 -> {
 println("Thu trong tuan")
 } else -> {
 println("Khong xac dinh")
 }
}

Câu lệnh điều kiện trong kotlin – Ví dụ về câu lệnh if trong Kotlin

Mở IntelliJ, tạo một file Kotlin và đặt tên IfStatementDemo (Cách tạo file tương tự cách tạo file trong bài cơ bản về lập trình với Kotlin). Tình huống xử lý là nhập vào một số nguyên và cho biết số này là số chẵn hay số lẻ.

Code xử lý

câu lệnh điều kiện trong kotlin

Kết quả khi chạy

Câu lệnh điều kiện trong kotlin – Ví dụ về câu lệnh when trong Kotlin

Tạo một file Kotlin và đặt tên WhenStatementDemo. Tình huống xử lý là nhập vào một số nguyên và kiểm tra số nguyên vừa nhập có phải là một thứ nào đó trong tuần hay không. Trong 1 tuần có thứ 2 đến chủ nhật.

Code xử lý

Kết quả khi chạy

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!