Blog

Tổng quan về lập trình iOS với Xamarin (Bài 1)

Tong-quan-lap-trinh-ios-voi-xamarin-11
Lập trình iOS với Xamarin

Tổng quan về lập trình iOS với Xamarin (Bài 1)

Bài học tổng quan về lập trình iOS với Xamarin sẽ cho các bạn thấy cài nhìn tổng quan về một phương pháp lập trình iOS hoàn toàn mới. Nếu các bạn đã tham gia khóa học Lập trình iOS với Swift mà chúng tôi đã trình bày trước đó, hẵn các bạn đã biết muốn lập trình iOS chúng ta phải sử dụng ngôn ngữ Swift.

Vậy lập trình iOS với Xamarin là gì vậy? Đó là việc sử dụng ngôn ngữ lập trình C# với Visual Studio nỗi tiếng của Microsoft để tạo ra những ứng dụng cho nền tảng iOS. Đây thật là một điều thú vị.

Như vậy, ngoài việc sử dụng C# để lập trình Android mà chúng tôi đã trình bày trong khóa học Lập trình Android với Xamarin, chúng ta có thể sử dụng C# để lập trình iOS thay vì sử dụng Object-C hay Swift.

Tổng quan về lập trình iOS với Xamarin – Yêu cầu

Về kỹ năng lập trình: Đã hoàn thành khóa học Lập trình C#

Đối với Windows:

  1. Cài đặt Visual Studio 2013 hoặc cao hơn
  2. Xamarin cho Visual Studio

Đối với Mac:

  1. Mac OS 10.11 hoặc cao hơn
  2. Xamarin cho Mac
  3. Xcode 7 hoặc cao hơn

Tổng quan về lập trình iOS với Xamarin – Trình tự cài đặt

Đối với máy tính Windows

1/ Cài đặt Microsoft Visual Studio 2013 trở lên

2/ Cài đặt Xamarin for Visual Studio

Bên dưới là hình ảnh cho biết bạn đã cài đặt thành công

Tổng quan về lập trình ios với xamarin

Đối với máy Mac

1/ Cài đặt Xcode

2/ Cài đặt Xamarin for Mac

Hình bên dưới cho biết bạn đã cài đặt thành công

Tổng quan về lập trình iOS với Xamarin – Tạo iOS project với Visual Studio

1/ File -> New -> Project

2/ Project tạo thành công

3/ Kết nối Xamarin Mac Agent

Tại máy Mac: Thiết lập cho phép đăng nhập từ xa (Remote login)

Chọn System Preferences -> Sharing

Chọn Remote Login -> chọn Only these users

Tại máy Windows

Chọn Tools -> iOS -> Xamarin Mac Agent

Chọn Add Mac… -> chọn Add

Nhập tài khoản đăng nhập vào máy Mac -> chọn Login

Màn hình Xamarin Mac Agent sau khi kết nối thành công với máy Mac

4/ Chay iOS Simulator: Tại Visual Studio, chọn Tools -> iOS -> Show iOS Simulator

Visual Studio thông báo đã gọi và chạy iOS Simulator tại máy Mac

iOS Simulator hiển thị tại máy Mac

Tổng quan về lập trình iOS với Xamarin – Build và run

Thiết lập Linker Options Chuột phải project -> Properties -> iOS Build Build và run Ứng dụng hiển thị trên iOS Simulator tại máy Mac

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!